Zarząd Powiatu Radomszczańskiego otrzymał absolutorium

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego otrzymał absolutorium Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Rada Powiatu Radomszczańskiego udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium za 2022 rok. 18 radnych głosowało „za”, 3 radnych – „przeciw”.

LXVI sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego zebrała się 21 czerwca. Podczas obrad odbyło się głosowanie nad uchwałami w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Radomszczańskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r. oraz udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.

Przed udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu przyjęty został „Raport o stanie Powiatu za 2022 r.”. Obszerny dokument zawiera nie tylko pełen opis powiatu wraz z danymi statystycznymi, ale jest także sprawozdaniem z całości zadań wykonywanych w ciągu roku przez urzędników starostwa i jednostek powiatowych.

Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Radomszczańskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022. Także Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wnioski w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok.

Prognozowane dochody Powiatu zostały wykonane w kwocie 145.261.913 zł, co stanowi 98,18 proc. planu ustalonego przez Radę Powiatu, wydatki zrealizowane w kwocie 153.991.842 zł (na poziomie 92,45 proc.) ustalonego planu. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 8.729.929 zł, zamiast planowanego deficytu w wysokości 18.607.460 zł. Dochody bieżące wykonane w wysokości 140.728.481 zł, dochody majątkowe zrealizowane na poziomie 4.533.431 zł, wydatki majątkowe w wys. 14.761.408 zł. Na koniec 2022 r. powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania długoterminowe wynoszą 8.113.972 zł (spadek zobowiązań w stosunku do grudnia 2021 r. o kwotę 2.050.000 zł).

- Pragnę bardzo podziękować całemu Zarządowi Powiatu, panu sekretarzowi, pani skarbnik, wszystkim dyrektorom jednostek, naczelnikom i pracownikom starostwa oraz jednostek powiatowych. Serdecznie dziękuję także radnym, bo dzięki współpracy i wsparciu Rady Powiatu rok ten był bardzo udany – mówiła starosta Beata Pokora, która przedstawiła również szczegółowy raport dotyczący wykonania zadań w 2022 r.

Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2023 (za rok 2022), sprawozdanie z realizacji w 2022 r. „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radomszczańskim na lata 2022-2027”, ocenę zasobów pomocy społecznej za 2022 r. Podjęła uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej i zatwierdzenia sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia oraz Szpitala Powiatowego w Radomsku za 2022 rok (obie placówki przyniosły zyski).

Radni uchwalili też szereg zmian w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.

Wśród proponowanych zmian znalazło się m. in. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 786.667 zł w związku z pozyskaniem środków z rezerwy Ministra Finansów na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w Kraszewicach. W planie przedsięwzięć wieloletnich umieszczono modernizację kuchni wraz z zapleczem w budynku SOSW w Radomsku (wartość ogółem: 172.000 zł) i dostosowanie budynku DPS w Radziechowicach dla osób niepełnosprawnych (podjazd, wartość ogółem: 48.610 zł).

Wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Zatwierdzono plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Radomszczańskiego i uchwalono plan pracy Rady Powiatu na II półrocze 2023 r.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko zarząd powiatu absolutorium absolutorium zarząd powiatu sesja rady powiatu
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE