Zapoznaj się ze zmianą Studium! Dotyczy cmentarza przy ul. Piaskowej i obwodnicy

Zapoznaj się ze zmianą Studium! Dotyczy cmentarza przy ul. Piaskowej i obwodnicy Fot. Klaudia Gajda

Do 28 lutego potrwa kolejne oficjalne wyłożenie do publicznego wglądu II fragmentarycznej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Radomska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wglądu dokonać można w Urzędzie Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5 (pok. 202) w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska.

- Celem zmiany studium jest uregulowanie i usankcjonowanie istniejącego faktycznego zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Piaskowej w Radomsku, jak również skorygowanie trasy wschodniej obwodnicy miasta w sposób nie naruszający istniejącej zabudowy i nie powodujący dewastacji zabytkowego cmentarza żydowskiego zlokalizowanego przy ul. Przedborskiej. W konsekwencji zmiana studium na tym obszarze pozwoli na kontynuowanie procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z kolei przyjęcie planu miejscowego otworzy prawną możliwość zalegalizowania przez właściwy organ nadzoru budowlanego terenu funkcjonującego od lat 90-tych ubiegłego wieku cmentarza przy ul. Piaskowej w Radomsku. Dotychczas Arcybiskup Metropolita Częstochowski w dniu 29 marca 2019 r. wystąpił w trybie art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska o przeznaczenie działek o nr ewid. 117/1, 118, 119, 120, 121, 122, 123 obręb 12 miasta Radomska, jako miejsca lokalizacji katolickiego cmentarza wyznaniowego, jak również o sporządzenie na ww. obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą Nr VI/70/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 24 kwietnia 2019 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie cmentarza przy ul. Piaskowej, jednakże procedura planistyczna została wstrzymana z uwagi na niekorzystny układ komunikacyjny, przede wszystkim przebieg części wschodniej obwodnicy miasta. Na części wnioskowanych działek aktualnie faktycznie zlokalizowany jest parafialny cmentarz wyznaniowy przy parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Pierwsze pochówki miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, jednakże jego usytuowanie nie zostało przewidziane w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska uchwalonym uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Radomsku nr XXIII/129/88 z dnia 26 maja 1998 r. W świetle powyższego, aktualnie zachodzi potrzeba formalnego przeznaczenia analizowanego obszaru pod katolicki cmentarz i usankcjonowanie istniejącego zagospodarowania tego terenu. Uwarunkowania przyjęte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska, uchwalonego przez Radę Miejską w Radomsku Nr XXXIV/306/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2001 r. zmienionego uchwałą Nr LXIII/476/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2010 r., zmienionego uchwałą Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 marca 2019 r. poza zmianami wyszczególnionymi w niniejszym dokumencie, nie ulegną zmianie. Zmiany jakie wprowadzono do studium dotyczą wskazania nowych kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – czytamy w dokumencie.

Dyskusja publiczna nad zapisami przyjętymi w projekcie II fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko odbędzie się 9 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, w sali 104.

Więcej o:
radomsko studium debata urząd miasta radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE