Zapoznaj się ze Studium i wnieś swoje uwagi

Zapoznaj się ze Studium i wnieś swoje uwagi Fot. Klaudia Gajda

Urząd Miasta w Radomsku wyłożył do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to – jak podkreślają urzędnicy, najważniejszy dokument planistyczny dla miasta. Wprawdzie nie wpływa on bezpośrednio na życie mieszkańców - nie stanowi prawa miejscowego - to już sporządzane na jego podstawie Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) już tak. Od 28 września do 27 października każdy mieszkaniec będzie mógł uzyskać wgląd do dokumentu.

Z możliwości wglądu będzie można skorzystać w budynku Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5 w pokoju 202, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska.

Dyskusję nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami zaplanowano na 6 października, godz. 14:00. w sali obrad (s. 104) urzędu miasta. Dyskusja będzie się odbywać z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących w dniu dyskusji wymogów i obostrzeń sanitarnych.

Uwagi do projektu zmiany Studium lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie: bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@radomsko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie od 28 września do dnia 29 listopada 2021 r. Po wyznaczonym terminie uwagi nie będą rozpatrywane. Uwagi rozpatrywane są przez Prezydenta Miasta Radomska. Nieuwzględnione przez prezydenta uwagi rozpatrzone będą przez Radę Miejską w Radomsku.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko studium do wglądu wyłożenie studium
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE