Wyprawka dla ucznia

W 2014 roku kontynuowany będzie ogólnopolski, rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Jest to program dofinansowania zakupu podręczników.

W 2014 roku kontynuowany będzie ogólnopolski, rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Jest to program dofinansowania zakupu podręczników. Skorzystać z niego będą mogli również radomszczanie, spełniający wymagane kryteria.

Dofinansowanie zakupu podręczników przewidziane jest dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (i zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla niektórych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).


Ponadto z programu skorzystać mogą uczniowie uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

O dofinansowanie do zakupu podręczników można ubiegać się również w oparciu o kryterium dochodowe, które wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. W przypadku spełnienia tego kryterium należy udać się do szkoły, do której uczęszcza dziecko i pobrać wniosek do wypełnienia. Wniosek uzupełniony winien być kompletem następujących dokumentów:

- oryginalny dowód zakupu podręczników (faktura);

- aktualne zaświadczenie o dochodach i/lub zaświadczenie z MOPS (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z sierpnia 2014);

- informacja o dochodach netto obojga rodziców lub opiekunów (w tym alimenty, KRUS);

- jeżeli rodzina korzysta z zasiłków stałych lub okresowych z MOPS do wniosku koniecznie trzeba dołączyć zaświadczenie o pobieranych świadczeniach;

- w przypadku, gdy rodzice są osobami bezrobotnymi konieczne jest zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, które to potwierdzi;

- w przypadku, gdy rodzice są osobami bezrobotnymi, ale nie są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy powinni dołączyć stosowne oświadczenie.

 

Z programu „Wyprawka szkolna” mogą również skorzystać uczniowie z rodzin wielodzietnych. Wówczas należy złożyć dokumenty potwierdzające to, że co najmniej troje dzieci uczęszcza do szkoły.

 

Wnioski przyjmowane są u dyrektora szkoły od 1 do 5 września. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od klasy, do której uczęszcza dziecko.

Więcej o:
wyprawka dla ucznia dofinansowanie zakupu podręczników podręczniki do szkoły
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE