Wyprawka dla ucznia

Uruchomiono rządowy program pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”. W ubiegłym roku wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 94.953,73 zł.

Uruchomiono Rządowy program pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”. W ubiegłym roku wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 94.953,73 zł. Dofinansowanie zakupu podręczników w bieżącym roku będzie wynosić: od 225 zł do 770 zł w zależności od wieku dziecka i innych kryteriów ustalonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.


Programem objęci są uczniowie z poniższych grup:

  • klasach 1-3 lub klasie 5 szkoły podstawowej,
  • klasach 1-3 lub klasie 5 ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
  • klasie 5 ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia ,
  • klasie 5 ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • klasie 2 liceum plastycznego,
  • klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

Ponadto pomocą obejmuje się uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód na jednego członka rodziny. Szczegółowe informacje i kryteria dostępne są w rozporządzeniu, dostępnym do pobrania poniżej.

 

Aby uzyskać pomoc, do 6 września 2013r. do dyrektorów szkół można składać wnioski o jej przyznanie. Warunkiem uzyskania pomocy jest spełnianie kryterium dochodowego, zgodnego z ustawą o pomocy społecznej, który wynosi 456 zł netto lub 539 zł netto na osobę w rodzinie. Pierwsza kwota dotyczy wszystkich z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – tych dotyczy dochód 539 zł na osę w rodzinie.

 

Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują taki przypadki, jak ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

Więcej o:
wyprawka dla ucznia dofinansowanie zakup podręczników
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE