Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Rodziny wielodzietne z terenu województwa łódzkiego mogą korzystać z szeregu ulg i zniżek oferowanych przez kilkadziesiąt podmiotów. Ich katalog jest szeroki i stale się powiększa. Obejmuje m.in. kulturę, edukację, rekreację i wypoczynek. Komu przysługuje Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych i jak ją otrzymać?

Program, jaki Zarząd Województwa Łódzkiego prowadzi od 2020 roku, ma za zadanie wspierać rodziny posiadające 3 i więcej dzieci. W ramach Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych mogą one korzystać ze stale rozwijającej się oferty zniżek i dodatkowych uprawnień, zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych firmach. Mowa tu o zniżkach np. do kina, teatru czy muzeum, ale także na kursy językowe, rehabilitację oraz zakupy w sklepach. Pełną listę partnerów i ulg znaleźć można na stronie Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej.

Program skierowany się do rodzin posiadających 3 i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.


Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej tj.:

rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki: jest w wieku do 18. roku życia, jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych (dotyczy to również dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej). Karta nie przysługuje dziecku pozostającemu w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującemu własne dziecko;
rodzicom zastępczym (osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka), o ile rodzina ta spełnia kryteria rodziny wielodzietnej.

Przyznanie i wydanie Karty następuje na wniosek.

Wniosek wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub pobrać ze strony internetowej rcpslodz.pl (zakładka: Dziecko i Rodzina, podzakładka: Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych).
Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub przesyła na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (ul. Snycerska 8, 91-302 łódź) lub wysyła na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na platformie ePUAP.
Karta wydawana jest bezpłatnie.
W przypadku rodziców Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
Przy wydawaniu Karty nie stosuje się kryterium dochodowego.
Karty wydawane są w terminie do 15 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Odbioru Kart można dokonać osobiście. Karty mogą być również przesłane na wskazany we wniosku adres.

Aktualny wniosek oraz wykaz ulg i zniżek, jakie posiadacze Karty posiadają, znajdują się na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcps-lodz.pl w zakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych. Szczegółowych informacji na temat programu udzielają także pracownicy centrum pod numerem tel. 42 203 48 67.

Więcej o:
wojewódzka karta dużej rodziny wojewódzka karta rodziny karta rodziny wielodzietnej łódź karta rodziny wielodzietnej
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE