Wojewoda kwestionuje odwołanie dyrektora muzeum w Radomsku

Wojewoda kwestionuje odwołanie dyrektora muzeum w Radomsku

Decyzja prezydenta miasta Jarosława Ferenca o odwołaniu z funkcji dyrektora muzeum Tomasza Nowaka, została zakwestionowana przez wojewodę łódzkiego, który stwierdził jej nieważność. Jako uzasadnienie podano naruszenie prawa.

Cofnijmy się do czerwca br. Dr Tomasz Nowak dyrektor Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku zostaje odwołany z funkcji. Jako powód odwołania prezydent Jarosław Ferenc wskazał wyniki audytu, który prowadzony był w placówce. Były dyrektor zapowiadał, że sprawa znajdzie swój finał w Sądzie gdyż nie zgadzał się z przedstawionymi mu zarzutami.

- Chodzi przede wszystkim o naruszenie ustawy o finansach publicznych, ale też naruszenie kodeksu pracy. Na przykład umowy były podpisane bez konsultacji z głównym księgowym, a gdy dyrektora nie było w pracy, nie były ustalane zastępstwa. W opinii prawników są to istotne naruszenia, dlatego pan Tomasz Nowak został zwolniony z funkcji dyrektora muzeum regionalnego – argumentował w czerwcu zwolnienie Tomasza Nowaka prezydent Ferenc.

W piątek 18 sierpnia, w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ukazuje się rozstrzygnięcie wojewody łódzkiego w sprawie  odwołania Tomasz Nowaka z funkcji dyrektora radomszczańskiego muzeum, w którym czytamy, że zwolnienie odbyło się z naruszeniem prawa.

Prezentujemy całą treść rozstrzygnięcia:

Powyższym zarządzeniem Prezydent Miasta Radomska odwołał dyrektora Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Organ nadzoru w  wyniku  otrzymania  informacji, że przedmiotowe zarządzenie mogło zostać wydane z istotnym naruszeniem  prawa, wystąpił do Prezydenta Miasta Radomska o jego  nadesłanie.

Analiza zapisów uzasadnienia dołączonego do tegoż zarządzenia, wzbudzała wątpliwości, czy mając na uwadze art.15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991  r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz. U. z 2012r. poz.406, z późn. zm.), zamiar odwołania dyrektora Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku był konsultowany ze związkami zawodowymi działającymi w Instytucji kultury  oraz stowarzyszeniami  zawodowymi i twórczymi właściwymi ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję, również z tymi do których przynależy dyrektor.

Wątpliwości organu nadzoru wzbudziły również przywołane powody odwołania dyrektora  wyartykułowane w treści uzasadnienia zarządzenia, w zakresie, czy wypełniają przesłanki odwołania dyrektora na podstawie art.15 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego, powyższe wątpliwości zostały przedstawione Prezydentowi Miasta Radomska.
Na  zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego, wyjaśnień udzielił Prezydent  Miasta Radomska, wskazując, że mając na uwadze art. 15 ust.1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zasadą jest  wyłanianie kandydata (jak i jego odwołanie) na stanowisko dyrektora instytucji kultury po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych  właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

Wyjątek od tej ogólnej zasad, stanowi sytuacja, w której wyłonienie kandydata na dyrektora instytucji kultury następuje w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zatem na gruncie niniejszej sprawy, wyjątek powyższy wystąpił, albowiem powierzenie stanowiska Dyrektora Muzeum Panu Tomaszowi Nowakowi, nastąpiło po przeprowadzonej procedurze konkursowej. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego nastąpiło w dniu  23 grudnia 2014 r., zaś wyłonienie Kandydata w osobie Pana Tomasza Nowaka  nastąpiło w dniu 25.02.2015 r. Prezydent  Miasta Radomska jednocześnie w sposób obszerny wskazał, że przesłanki wskazane w treści uzasadnienia zarządzenia miały miejsce i były uzasadnioną podstawą do odwołania Pana Tomasza Nowaka z funkcji dyrektora Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

Organ nadzoru w niniejszej sprawie prezentuje następujący pogląd. Zgodnie z brzmieniem art.15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w  tym samym trybie.

Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16. Bezspornym jest, że Pana Tomasza Nowak  został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w drodze konkursu, sporną kwestia pozostaje, czy w sytuacji odwołania z funkcji dyrektora muzeum Pana Tomasza Nowaka, będzie miała zastosowanie norma zawarta w zdaniu drugim art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zdaniem Wojewody Łódzkiego powyższa regulacja ma jedynie zastosowanie w zakresie zaniechania zasięgnięcia opinii  związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych, właściwych ze względu na rodzaj prowadzonej przez instytucję działalności, tylko do sytuacji powoływania kandydata  na dyrektora instytucji kultury i gdy nastąpiło to w drodze konkursu.

Zgodnie ze stanowiskiem judykatury, zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych, nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu (nie zaś w przypadku kandydata wyłonionego w drodze konkursu).

W przypadku odwołania dyrektor nie jest już zresztą "kandydatem", zatem nawet literalne  brzmienie przepisu wskazuje, iż wspomniane wyłącznie nie ma doń zastosowania. Podzielić należy zatem stanowisko, że prawidłowa wykładnia cytowanego przepisu prowadzi do wniosku, iż zaniechanie opiniowania dotyczy jedynie wyłonienia dyrektora w drodze konkursu. Ratio legis takiego uregulowania wynika z procedury wyłaniania kandydata na dyrektora (konkursowej), zapewniającej, co do zasady, udział w nim przedstawicielom organizacji związkowych i stowarzyszeń zawodowych lub twórczych(por. regulacja art. 16 ust. 4, odnosząca się do samorządowych instytucji kultury, określonych w wykazie ministerialnym).

W przypadku odwołania dyrektora (bez względu na sposób jego powołania) ustawa wymaga każdorazowo opiniowania przez  związki zawodowe (o ile działają na terenie instytucji) oraz stowarzyszenia  zawodowe i twórcze(wyrok WSA w Łodzi z dnia 23 października 2015 r., sygn. akt II SA/Łd 570/15). Potwierdzenie stanowiska  zaprezentowanego w powyższym wyroku, można znaleźć również w treści uzasadnienia do ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o  zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1230), na mocy której art.15 ust.1 otrzymał obecnie obowiązujące brzmienie.

W tymże uzasadnieniu możemy przeczytać„ Proponuje się więc nieuznanie za konieczne konsultacji ze związkami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi przy powoływaniu dyrektora wyłonionego w drodze konkursu, gdyż zarówno przedstawiciele związków zawodowych, jak i stowarzyszeń mają ustawowo zagwarantowany udział w komisji konkursowej. Należy podkreślić, że ten projektowany przepis nie pozbawia organizatora możliwości skorzystania z tej formy konsultacji, jeżeli uzna ją za potrzebną. Związki zawodowe  i stowarzyszenia mogą także z własnej inicjatywy przekazać opinię organizatorowi”.

Zatem  mając na uwadze powyższe,  wyjaśnienia udzielone przez Prezydenta Miasta Radomska w zakresie braku potrzeb konsultacji z związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi właściwymi ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję odwołania Pana Tomasza Nowaka z funkcji dyrektora  Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, nie zasługują na uwzględnienie. Jednocześnie mając na uwadze stanowisko zawarte w przywołanym powyżej wyroku WSA w Łodzi, zgodnie  z którym, okoliczności faktyczne wymienione w zarządzeniu o odwołaniu dyrektora szkoły, podlegają badaniu przez sąd pracy, Wojewoda Łódzki odstąpił od ich oceny.

W tak obowiązującym stanie prawnym, wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest uzasadnione i należało orzec jak na wstępie. Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (…) za  pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.


w z. Wojewody Łódzkiego
Karol Włodarczyk
wicewojewoda

Więcej o:
muzeum muzeum radomsko wystawa dyrektor
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE