Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości

Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości

Urząd Miasta Radomska będzie weryfikował dane zawarte w deklaracjach śmieciowych dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomska.

Urząd Miasta Radomska poinformował, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości (jednorodzinne i wielolokalowe w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych) na terenie Gminy Miasta Radomska. Na dzień 31 grudnia 2018 roku deklaracje złożono na łączną liczbę 38 425 osób, natomiast zgodnie z ewidencją ludności na terenie Gminy Miasta Radomska zameldowanych jest 46 058 osób.

Po weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Do 13 maja 2019 roku mieszkańcy gminy mają czas na złożenie pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, w dotychczas złożonych deklaracjach.

Od dnia 20 maja 2019 roku rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o dane zgromadzone w ewidencji ludności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Urząd Miasta wezwie o udzielenie wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Urząd apeluje do mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych, aby sami zgłaszali się do magistratu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast mieszkańcy Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych proszeni są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do swoich Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miasta, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej na stronie www.radomsko.pl (wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego).

Natomiast zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Więcej o:
urząd miasta radomsko deklaracje śmieciowe 2019
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE