W Radomsku ruszyła kwalifikacja wojskowa

W Radomsku ruszyła kwalifikacja wojskowa Fot. pixabay.com

Od 6 września do 22 października 2021 r. trwa na terenie powiatu radomszczańskiego tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Objętych nią zostało 979 mężczyzn oraz 19 kobiet.

W tym roku obowiązkiem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej objęci zostali:

 1. mężczyźni urodzeni w 2002 roku,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1997 - 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby, urodzone w 2000-2001 roku które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie (PKLek.) za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017r., poz. 944)
 1. osoby, które ukończyły 18 lat życia i nie ukończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa odbywa się w Szkole Języków Obcych Eurolingwista przy ul. Piłsudskiego 35 w Radomsku. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoby objęte tym obowiązkiem kończą dwadzieścia cztery lata.

Podstawowym celem jest określenie (w oparciu o badania przeprowadzone przez Powiatową Komisję Lekarską) stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim zakłada ewidencję wojskową i wydaje książeczki wojskowe.

Wcześniej osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, otrzymują od prezydenta, burmistrza lub wójta imienne wezwania, określające dokładny termin i miejsce stawiennictwa oraz dokumenty, jakie należy przedstawić organom przeprowadzającym kwalifikację.

Osoba zgłaszająca się po raz pierwszy powinna posiadać:

 1. a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 2. b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 3. c) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 4. d) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 5. e) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, które stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określnym w wezwaniu nie było możliwe,

2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową),
 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, zostanie orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kategoria zdolności B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy;
 • kategoria zdolności D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
 • kategoria zdolności E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Skład orzekający Powiatowej Komisji Lekarskiej bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek przedstawienia Powiatowej Komisji Lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takim przypadku przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim; może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują również rozplakatowane obwieszczenia wojewody.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

W razie niestawienia się bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański kwalifikacja wojskowa wku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE