W Radomsku poszukiwany jest lekarz koroner

W Radomsku poszukiwany jest lekarz koroner Fot. pixabay.com

Starosta Powiatu Radomszczańskiego ogłosiła nabór ofert od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. 2020 poz. 295 z późn.zm.), dysponujących osobami uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonów i ich przyczyn oraz wystawianiem kart zgonu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. 1961.39.202), osobom zmarłym na terenie powiatu radomszczańskiego.

Ogłoszenie dotyczy stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Lekarz koroner”. Zgłoszenia od podmiotów zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenia tego typu usług, przyjmowane są bezpośrednio w Referacie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko lub drogą pocztową w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r., adresowane na:

Starostwo Powiatowe w Radomsku
Referat ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Leszka Czarnego 22,
97-500 Radomsko

Wyżej opisane czynności będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- Kserokopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu wykonującego działalność leczniczą i umocowanie osób go reprezentujących – jeżeli dotyczy;
- Pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu leczniczego, o ile umocowanie do działania w jego imieniu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz ze zgłoszeniem – jeżeli dotyczy;
- Informację o kwalifikacjach osób (lekarzy) uprawnionych do wykonywania ww. czynności, którymi dysponuje podmiot wykonujący działalność leczniczą;
- Oświadczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą o możliwości świadczenia ww. usług całodobowo we wszystkie dni w roku;
- Proponowaną cenę jednostkową wykonania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu, zgodnie ze zgłoszeniem.

Wszystkie załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data, z jaką dokonuje potwierdzenia).

Decyzję o wyborze podmiotu wykonującego działalność leczniczą podejmuje Starosta Powiatu Radomszczańskiego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. Starosta Powiatu Radomszczańskiego zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela:

Starostwo Powiatowe w Radomsku
Referat ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Leszka Czarnego 22, Parter, pok. nr 22
tel. 44 685-89-16

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko koroner nabór lekarz

Załączniki

oferta_zalacznik_nr_1_do_ogloszenia.pdf

umowa_zalacznik_nr_2.pdf

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE