W PUP w Radomsku rusza drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej

W PUP w Radomsku rusza drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza drugi nabór wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej.

Od 30 kwietnia do 14 maja 2020 roku będziemy przyjmować wnioski o: dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracownikówdanego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników  i dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym (w przypadku samozatrudnionych, mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw) lub spadku przychodów z działalności statutowej (w przypadku organizacji pozarządowych).

Przyznane wsparcie może wynosić:

- maksymalnie 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych;
- maksymalnie 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie w przypadku samozatrudnionych.

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wniosek z jego integralnymi elementami wraz z Umową będzie można złożyć od 30 kwietnia do 14 maja 2020 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek można również wrzucić do skrzynki umieszczonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeżeli wniosek jest składany w wersji papierowej, należy dołączyć dwa podpisane egzemplarze umowy. Urząd będzie rozpatrywał wnioski zgodnie z datą wpływu, jednocześnie wszystkie wnioski nadane przed dniem 15 maja 2020 r. będą zaliczane jako złożone w terminie.

Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, czy wszystkie załączniki zostały dołączone, czy wszystkie pola zostały uzupełnione oraz czy zawiera on wszystkie podpisy.

Więcej o:
koronawirus koronowirus radomsko pup radomsko tarcza antykryzysowa
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE