Ustawa śmieciowa - poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania

1 lipca w życie wejdzie tzw. ustawa śmieciowa, wprowadzająca nowe zasady odbioru odpadów. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania, przygotowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

1 lipca w życie wejdzie tzw. ustawa śmieciowa, wprowadzająca nowe zasady odbioru odpadów. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania, przygotowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Jeśli na interesujące Was pytania nie znajdziecie odpowiedzi poniżej, swoje pytania piszcie w komentarzach lub przesyłajcie mailowo na adres redakcja@radomsko24.pl - przekażemy je do PGK.

 

Jak będzie odbywał się wywóz odpadów po 1 lipca 2013 r.?

Z dniem 1 lipca 2013 r. będą obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów od mieszkańców, za które odpowiedzialna stanie się Gmina Miasta Radomska. W tym celu Gmina, podobnie jak wszystkie inne gminy w Polsce, przejmie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych oraz wyłoni w drodze przetargu publicznego podmiot, który będzie odbierał odpady. Właściciele zamieszkałych nieruchomości zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami i będą zobowiązani uiszczać opłaty na rzecz gminy. Przedmiotowa ustawa nie przewiduje wygaśnięcia umów na wywóz odpadów stałych. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych powinni wypowiedzieć dotychczasowe umowy zawarte z PGK Sp. z o.o. do 30 kwietnia 2013 r.

 

Co to jest deklaracja? Kiedy ją otrzymam, do kiedy i gdzie należy złożyć deklarację?

Jest to dokument, w którym właściciel lub zarządca zamieszkałej nieruchomości określa, czy będzie segregował odpady lub nie, ile osób zamieszkuje nieruchomość i wysokość miesięcznej opłaty. Deklaracje mieszkańcy otrzymają w m-cu maju br. Po wypełnieniu należy ją dostarczyć do Urzędu Miasta ul. Tysiąclecia 5 lub PGK Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85 w Radomsku do końca maja 2013 r.

 

Kto powinien złożyć deklarację w sprawie naliczenia opłat za wywóz odpadów?

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości, w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej na zarządcy.

 

Czy można nie złożyć deklaracji?

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć deklarację. W sytuacji nie złożenia deklaracji Prezydent Miasta wyda decyzję administracyjną określającą wysokość opłaty za odbiór odpadów.

 

Jak będą naliczane opłaty za odbierane odpady?

Ostateczna cena za odbiór odpadów nie jest jeszcze ustalona. Aktualne proponowane przez miasto Radomsko wysokości stawek miesięcznych opłat od mieszkańców wynoszą odpowiednio:

1) dla osób niesegregujących odpady:

  • 10,00 zł/osoba - od 1 do 4 zamieszkujących w gospodarstwie domowym,
  • 9,00 zł/osoba - od 5 oraz 6 zamieszkałego w gospodarstwie domowym,
  • 8,00 zł/osoba - od 7 i każdego następnego zamieszkałego w gospodarstwie domowym.

2) dla osób segregujących odpady:

  • 7,00 zł/osoba - od 1 do 4 zamieszkujących w gospodarstwie domowym,
  • 6,00 zł/osoba - od 5 oraz 6 zamieszkałego w gospodarstwie domowym,
  • 5,00 zł/osoba - od 7 i każdego następnego zamieszkałego w gospodarstwie domowym.

 

Czy za dzieci będzie naliczana opłata?

Opłaty naliczane będą od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość bez względu na wiek.

 

Co obejmuje naliczana opłata?

Opłata obejmuje:

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i w worki do selektywnej zbiórki na: papier, szkło, plastik (odpady wielomateriałowe, drobny metal) i odpady bio (odpady kuchenne),
  • odbiór wszystkich odpadów zmieszanych
  • odbiór wszystkich w/w odpadów zbieranych selektywnie
  • odbiór z nieruchomości odpadów typu; stare meble, sprzęt RTV i AGD, opon etc. – w terminie wg harmonogramu lub ich odbiór po dostarczeniu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Czego nie obejmuje opłata?

Mieszkańcy, którzy zlecą wywóz odpadów budowlanych i skoszonej trawy będą musieli dodatkowo zapłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta według cen firmy wywozowej.

 

Czy działające w Radomsku firmy mają obowiązek składania deklaracji?

Firmy nie składają deklaracji. Właściciele nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy i działają firmy, w składanej deklaracji zawierają również informacje o działających tam podmiotach gospodarczych. Dla firm działających w niezamieszkałych nieruchomościach obowiązują nadal dotychczasowe umowy za wywóz odpadów.

 

Jak należy płacić za odpady po 1 lipca 2013 r.?

Po 1 lipca br. mieszkańcy będą wnosić opłaty do 15 dnia każdego miesiąca, przy czym pierwszą wpłatę należy wykonać do 15 sierpnia 2013 r. Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta lub w wyznaczonych placówkach bankowych.

Więcej o:
ustawa śmieciowa pgk odpady
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE