Urząd Miasta prezentuje plan zagospodarowania rejonu ul. Narutowicza i ks. Popiełuszki

Urząd Miasta prezentuje plan zagospodarowania rejonu ul. Narutowicza i ks. Popiełuszki Fot. Google Street View

Od 31 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. potrwa wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Radomska położonej w rejonie ulicy Narutowicza i Księdza Jerzego Popiełuszki w Radomsku do granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku (ul. Tysiąclecia 5), pok. 202 w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska (https://bip.radomsko.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się 22 września 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, w sali 104 (z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących na dzień planowanej dyskusji obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych).

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie:

– bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@radomsko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, lub

− za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie od 31 sierpnia 2020 r. do dnia 20 października 2020 r.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko plan zagospodarowania ulica ks. popiełuszki ulica narutowicza
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE