Urząd Miasta odpowiada na zarzuty Krzysztofa Zygmy

W zawiązku z zarzutami Krzysztofa Zygmy dotyczącymi nieprawidłowości organizacji konkursu na stanowisko dyrektora muzeum, magistrat zajął stanowisko w tej sprawie.

W zawiązku z zarzutami Krzysztofa Zygmy dotyczącymi nieprawidłowości organizacji konkursu na stanowisko dyrektora muzeum, magistrat zajął stanowisko w tej sprawie.

fot. archiwum Radomsko24

Oświadczenie dla mediów: ws. wezwania do usunięcia wad prawnych, jakie rzekomo wystąpiły w procedurze przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego im. St. Sankowskiego w Radomsku.

Prezydent Miasta Radomsko powołując skład Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku kierowała się zapisem Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Przywołane rozporządzenie zobowiązuje prezydenta miasta do powołania członków Komisji Konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji. Prezydent Radomska uczyniła to wydając stosowne zarządzenia. § 4 ust. 3 cyt. Rozporządzenia Ministra Kultury stanowi, że w skład Komisji Konkursowej powinno wchodzić nie mniej niż 3 osoby. Prezydent miasta chcąc utrzymać te same standardy, jakie obowiązywały przy konkursach na kandydatów na stanowiska Dyrektora Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, korzystając z „rekomendacji” zawartej w art. 16 ust 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, powołała do składu komisji, oprócz 3 przedstawicieli organizatora, po dwóch przedstawicieli: załogi muzeum, stowarzyszeń zawodowych właściwych ze względu na zakres działania instytucji oraz zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy o muzeach, dwóch dodatkowych członków z Rady Muzeum.

Do składu Komisji Konkursowej nie powołano dwóch przedstawicieli Ministra Kultury, albowiem obowiązek stosowania się do zapisu art. 16 ust. 4 dotyczy tylko tych instytucji, które mają szczególne znaczenie dla kultury narodowej i które znalazły się w wykazie sporządzonym przez Ministra Kultury w lipcu 2012 roku, w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu. Wśród 101 instytucji muzealnych brak w tym wykazie Muzeum Regionalnego w Radomsku.

Do składu Komisji Konkursowej załoga muzeum skierowała dwóch swoich przedstawicieli, każdy z nich w jednakowym stopniu korzystał z praw członka Komisji Konkursowej. Obowiązek uczestniczenia przedstawiciela załogi jest zapisany w art. 16 ust. 4, w tym samym którego niestosowanie zarzuca Prezydentowi Miasta Pan Krzysztof Zygma.

Reasumując, wskazane przez Pana Krzysztofa Zygmę trzy rzekome wady prawne przeprowadzonego postępowania konkursowego w żaden sposób nie zaistniały. Trudno polemizować z argumentami, które są pochodną nieznajomości przepisów prawa przez autora wezwania. Na marginesie należałoby zadać pytanie dlaczego zarzuty dotyczące m.in. składu Komisji Konkursowej pojawiły się dopiero po zakończeniu procedury konkursowej.

Biuro Prasowe UMR

 

Więcej o:
muzeum konkurs dyrektor oświadczenie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE