Urząd Miasta czeka na kandydatów komisji konkursowych

Do 31 grudnia organizacje pozarządowe będą mogły zgłaszać kandydatów do komisji konkursowych rozpatrujących wnioski o dofinansowanie

Do 31 grudnia 2012 Prezydent Miasta Radomsko będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na 2013r. Takowych kandydatów, mogą przedstawiać organizacje pozarządowe działające na terenie miasta.

Gdy zostaje ogłoszony konkurs Prezydent Miasta Radomsko, uwzględniając rodzaj zadania publicznego, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Do zadań komisji konkursowej należy:
- ocena pod względem formalnym i merytorycznym złożonych ofert, wg. kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
- opiniowanie ocenionych ofert,
- rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Radomsko.

Członkowie komisji swoją pracę wykonują nieodpłatnie i za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży. Do dnia 31 grudnia 2012 roku do godziny 15:30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska można składać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Tysiąclecia 5 (pokój nr 2 lub 211).

Szczegółowych informacji udziela Wioletta Marcinkowska – Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - nr tel. 44/685-44-84, 685-44-54.

Więcej o:
komisje konkursowe urząd miasta organizacje pozarządowe
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE