Umowa na wywóz śmieci z PGK podpisana

Dziś (19 lipca) Miasto Radomsko oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podpisały umowę w sprawie odbierania odpadów komunalnych.

Dziś (19 lipca) Miasto Radomsko oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podpisały umowę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy - Miasta Radomsko.

Zgodnie z podpisaną dzisiaj umową wykonawca, czyli firma PGK zobowiązuje się do odbierania odpadów komunalnych, opróżniania pojemników z odpadów komunalnych i ich transport do ZOOK w Płoszowie.

Podpisanie umowy opóźniło postępowanie prowadzone przez Krajową Izbę Odwoławczą, związane z odwołaniem jednego z podmiotów ubiegających się również o to zamówienie. Jednak w związku z decyzjami władz miasta, i porozumieniem zawartym z spółką PGK, nie stanowiło to żadnej uciążliwości dla mieszkańców, których już od lipca obsługiwała miejska spółka.

Umowa jest wynikiem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2015 roku.

Płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy ES BANK Spółdzielczy w Radomsku: 75 8980 0009 2001 0037 5283 0040 w terminach do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który wnoszona jest opłata. Pierwszą płatność za miesiąc lipiec należy dokonać do 15 sierpnia 2013 roku. Wysokość opłaty, jest zgodna z kwotą, którą właściciel nieruchomości podał w deklaracji.

Jednocześnie informujemy, iż właściciele nieruchomości będą sukcesywnie informowani o indywidualnym numerze rachunku bankowego, który będzie ściśle powiązany ze złożoną deklaracją.

Więcej o:
segregowanie odpadów segregowanie śmieci nowa ustawa śmieciowa śmieci pgk
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE