Szansa na staż. PUP w Radomsku ogłosił nabór wniosków

Szansa na staż. PUP w Radomsku ogłosił nabór wniosków Fot. pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku poinformował o terminie naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja zawodowaosób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytet FELD.07 „Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa – PUP.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 18 do 22 września 2023 roku.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to następujące grupy osób:

- kobiety,

- osoby młode (w wieku 18 – 29 lat),

- osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),

- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, ponadpodstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021 – 2027”, w przypadku wsparcia osób w wieku 15 – 29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony będzieoceną umiejętności cyfrowych. Każdy uczestnik projektu należący do grupy osób młodych, jest zobowiązany do wypełnienia testu kompetencji cyfrowych, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Wynik testu zostanie omówiony z doradcą klienta.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w stażu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, który kwalifikuje do udziału w programie, określa jakie formalności powinny zostać dopełnione: ustala czy określony został Indywidualny Plan Działania i czy wnioskowane wsparcie z niego wynika, uzupełnia dokumenty związane z przystąpieniem do projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz sprawdza kompetencje cyfrowe w przypadku osób do 30 roku życia.

Pracodawca lub przedsiębiorca, który chciałby zorganizować staż dla osoby bezrobotnej powinien złożyć wniosek na druku określonym przez Urząd, w ogłoszonym terminie naboru (we wniosku można wskazać osobę bezrobotną, dla której ma być zorganizowany staż).

Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać w siedzibie Urzędu – pokój nr 25 lub dzwoniąc pod numer tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12,

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu są zamieszczone na stronie internetowej radomsko.praca.gov.plw zakładce „Rynek pracy” – „Programy aktywizacyjne i projekty urzędu”.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy w radomsku nabór wniosków staż
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE