Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych tematem sesji Rady Powiatu

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych tematem sesji Rady Powiatu Fot. Klaudia Gajda

W środę, 27 października w starostwie powiatowym w Radomsku odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu. M.in. przyjęto Raport Monitoringowy z wdrażania w latach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego.

Raport monitoringowy za lata 2019-2020 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2016-2022 pozwala na ocenę skuteczności polityki społecznej prowadzonej w powiecie w okresie czwartego i piątego roku objętego programowaniem i wskazuje stopień wdrożenia dokumentu na tym etapie. Przedłożony raport zawiera oceny i analizy uzyskane z jednostek szczebla powiatowego, jak i środków pomocy społecznej z gmin wchodzących w skład powiatu. Raport został przygotowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przy merytorycznym wsparciu Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV w Częstochowie. Pomoc zewnętrzna polegała przede wszystkim na doradztwie i systematyzacji układu głównych elementów wypracowanego dokumentu.

Zespół Oceniający wdrażanie w latach 2019-2020 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2016-2022, po analizie ocen stopnia wdrożenia działań wyznaczonych w dokumencie oraz danych obiektywnych pozyskanych z instytucji i organizacji działających w powiecie bądź obejmujących zasięgiem działania jego mieszkańców, wskazał na działania, których realizację należałoby podjąć bądź zintensyfikować.

W ramach celu strategicznego 1. Rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną: należy podjąć działania w kierunku rozwoju sieci placówek wsparcia środowiskowego dla dzieci oraz tworzenia rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu. Należy też położyć większy nacisk na promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

W odniesieniu do celu strategicznego 2. Doskonalenie warunków do rozwoju integracji społecznej osób niepełnosprawnych i starszych oraz ograniczanie zjawiska ich wykluczenia społecznego: należy wspierać działania na rzecz tworzenia i utrzymania systemu pomocy środowiskowej, w tym działalności dziennych i całodobowych placówek świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych. Wskazane jest również wspieranie działań na rzecz budowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej i osoby starszej poprzez popularyzację dobrych wzorców takich osób w lokalnych mediach i stronach internetowych instytucji i organizacji pozarządowych wspierających działania tych osób. Istotny jest także rozwój wolontariatu wśród osób dorosłych i młodzieży na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

W ramach celu strategicznego 3. Ograniczenie występowania zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu: należy podjąć starania w kierunku utworzenia Całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako instytucji koordynującej m.in. działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Radomszczańskim.

W ramach celu strategicznego 4. Ograniczanie zjawisk bezrobocia i ubóstwa: należy wspierać działania na rzecz propagowania wśród mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego rozwoju ekonomii społecznej.

W odniesieniu do celu strategicznego 5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa: podjęcia wymagają działania, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Więcej o:
sesja powiatu radomszczańskiego Radomsko sesja rady powiatu radni Rady powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE