Starosta do odwołania

Starosta do odwołania Fot. A. Plutecki z lewej. Fot. Starostwo Powiatowe

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, wezwał Radę Powiatu Radomszczańskiego, do podjęcia stosownej uchwały dotyczącej odwołania Andrzeja Pluteckiego z funkcji Starosty Powiatu Radomszczańskiego. Wojewoda decyzję wydał 22 stycznia.

W uzasadnieniu decyzji czytamy:

Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwałą nr II/4/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. dokonała wyboru Pana Andrzeja Pluteckiego (radnego Rady Powiatu) na stanowisko Starosty Radomszczańskiego. Pan A. Plutecki stanowisko to zajmuje do dnia dzisiejszego.
Do Wojewody Łódzkiego wpłynęła informacja, że p. A. Plutecki sprawuje funkcję Prezesa Zrzeszenia Handlu i Usług w Radomsku (KRS: 0000184655), które jest współwłaścicielem kamienicy położonej w Radomsku przy ul. Żeromskiego 13 i p. A. Plutecki faktycznie administruje wskazana kamienicą. W 2015 r. Zrzeszenie zgłosiło p. A. Pluteckiego jako kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy. Brał on także udział w posiedzeniach Naczelnej Rady Handlu i Usług w Warszawie jako przedstawiciel ww. Zrzeszenia. W dniu 30 listopada 2017 r. Wojewoda Łódzki wystąpił do Rady i Zarządu Powiatu radomszczańskiego o udzielenie wyjaśnień i sprawdzenie stanu faktycznego dotyczącego możliwości złamania przez p. A. Pluteckiego ustawowych zakazów wynikających z art. 4 pkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W odpowiedzi Rada Powiatu, pismem z dnia 21 grudnia 2017 r. (nr: BR.0002.12.2017) poinformowała organ nadzoru, że z wyjaśnień przedstawionych przez p. A. Pluteckiego wynika, że funkcję Prezesa Zrzeszenia pełnił przez okres jednej kadencji, która dobiegła końca. Na XXXVII sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego przeprowadzono głosowanie w sprawie odwołania Andrzeja Pluteckiego z funkcji Starosty, w wyniku którego Rada nie odwołała Andrzeja Pluteckiego z funkcji starosty, uznając tym samym, że nie dopuścił się naruszenia zakazów określonych w ww. przepisach. Zarząd Powiatu, pismem z dnia 27 kwietnia 2017 r. (nr: BZ.0021.28.2017) poinformował organ nadzoru, że zarzut naruszenia przez Starostę Radomszczańskiego przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie był przedmiotem zainteresowania Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, gdyż nie jest on kompetentny do podejmowania jakichkolwiek działań w przedmiotowym zakresie oraz, że Zrzeszenie Handlu i Usług w Radomsku nigdy nie prowadziło działalności gospodarczej na mieniu Powiatu Radomszczańskiego. W dniu 5 stycznia 2018 r. do organ nadzoru wpłynęły wyjaśnienia Starosty Radomszczańskiego z których wynika, że mandat Prezesa w Zarządzenie Zrzeszenia Handlu i Usług w Radomsku wygasł z mocy prawa tj. z upływem 3-letniej kadencji najpóźniej 29 maja 2006r. Oraz, że Zrzeszenie to nie prowadzi działalności gospodarczej gdyż jest podmiotem de facto martwym, nie realizującym zadań statutowych, nie działającym aktywnie i nie składającym sprawozdań oraz nie odbywającym Walnych Zgromadzeń. W związku z brakiem jakiejkolwiek dokumentacji późniejszej niż datowana na 2004 r. należy postawić hipotezę, iż podmiot ten figuruje w KRS jedynie formalnie. Pan Starosta przyznaje w wyjaśnieniach, że 2 sierpnia 2005 r. współwłaściciele kamienicy przy ul. Żeromskiego 13 w Radomsku gdzie jednym z nich jest Zrzeszenie Handlu i Usług udzielili Mu pełnomocnictwa do prowadzenia administracji. Ale de facto nieruchomością tą zarządza Firma A-Complex Zarządzanie Nieruchomościami. Od 28 listopada 2014 r. pan A. Plutecki zawarł w imieniu osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości położonej a Radomsku przy ul. Żeromskiego 13 dwie umowy najmu lokalu mieszkalnego, przy czym były to czynności nieodpłatne. W tym stanie faktycznym, zdaniem organu nadzoru p. A. Plutecki będąc Prezesem Zarządu Zrzeszenia Handlu i Usług w Radomsku zarządzał tą działalnością i tym samym naruszył zakaz ustanowiony w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zgodnie z którym osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. Naruszenie tego zakazu przez osoby pełniące funkcję członków zarządów powiatów powoduje odwołanie takiej osoby z pełnionej funkcji, skutek taki określony został w art. 5 ust. 3 ustawy.
Wskazać należy, że dane wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego korzystają z domniemania prawdziwości, co oznacza, że są one zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Jest to zasada wyrażona w art. 17 ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr nakłada na przedsiębiorców odpowiedzialność za wpisane dane. Jeżeli nie zareagują na błędy w rejestrze, a osoba trzecia zasugeruje się tymi informacjami, wówczas będą oni ponosili odpowiedzialność względem tej osoby. W aktach KRS prowadzonych dla Zrzeszenia Handlu i Usług w Radomsku w rubryce dane osób wchodzących w skład organu (zarządu) wymieniony jest p. Andrzej Plutecki jako Prezes. Starosta Radomszczański nie dopełniając obowiązku wykreślenia swoich danych z KRS naraził się na domniemanie ze strony organu nadzoru, iż nadal pełni funkcję Prezesa i administruje ww. kamienicą, pobiera od lokatorów czynsz, zawiera umowy z lokatorami jest osobą upoważnioną do rozmów w sprawie bieżących napraw i remontów.
Wyrażony w art. 4 pkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakaz zarządzania tą działalnością należy interpretować w szerokim tego słowa znaczeniu i obejmuje zarówno zarządzanie samodzielne, a także w ramach kolegialnego organu jakim jest zarząd Zrzeszenia.
Ponadto, z punktu widzenia przepisów antykorupcyjnych nie ma także znaczenia, czy prezes, jego zastępca, bądź inni członkowie zarządu Zrzeszenia uzyskali z prowadzonej działalności jakiekolwiek korzyści majątkowe, bowiem ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie wymienia takiej przesłanki (wyrok WSA w Lublinie z 20.05.2010. III SA/Lu 74/10).
Organ nadzoru po analizie stanu faktycznego i prawnego sprawy uznał, iż doszło do naruszenia przez p. Andrzeja Pluteckiego zakazu zawartego w art. 4 ust. 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 85a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, wzywam Radę Powiatu Radomszczańskiego do podjęcia stosownej uchwały w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania.
W razie bezskutecznego upływu ww. terminu – zgodnie z art. 85a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym – organ nadzoru, po powiadomieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyda zarządzenie zastępcze.

Więcej o:
andrzej plutecki kamienica starosta radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE