Stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium

Stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Radomska Annie Milczanowskiej.

Stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium   Prezydentowi Miasta Radomska Annie Milczanowskiej.
foto:archiwum radomsko24.pl
Klub radnych PO po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012, sprawozdaniem finansowym za rok 2012, opinią RIO w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu, a także informacją o stanie mienia gminy Miasta Radomska negatywnie opiniuje sformułowany przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Radomska Annie Milczanowskiej z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2012. Konsekwencją powyższego stanowiska będzie również negatywne zaopiniowanie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium zaprezentowane podczas dzisiejszego głosowania (13 czerwca).

Nasza negatywna ocena polityki finansowej prowadzonej przez Prezydent Annę Milczanowską jest wynikiem analizy zaplanowanych oraz wykonanych wydatków w 2012 roku, przede wszystkim pod  kątem gospodarności oraz celowości. Negatywnie oceniamy działania prezydenta głównie w obszarze realizacji miejskich inwestycji i rozbudowy infrastruktury. Kluczowe dla naszego miasta inwestycje, pomimo faktu zapisania środków finansowych w przyjętym w 2012 roku budżecie nie były wcale realizowane lub tez ich realizacja przebiegała z ogromnym opóźnieniem.

Najistotniejsze przykłady to:
1. Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska – kluczowej i najbardziej kosztownej inwestycji w jaką zaangażowało się miasto w ciągu ostatnich lat. NIEZREALIZOWANA
2. Przebudowa przejazdu pod torami pomiędzy ulicami Sierakowskiego i Reymonta – kluczowa inwestycja z punktu widzenia rozwiązań komunikacyjnych. NIEZREALIZOWANA
3. Rozwiązania dla poprawy infrastruktury drogowej poprzez budowę ronda w rejonie ulic Krakowska, Targowa, Stara Droga. NIEZREALIZOWANE
4. Zagospodarowanie terenu przy tzw. wielorybku, poprzez budowę wielofunkcyjnego placu z boiskami, ciągami pieszo-rowerowymi, oświetleniem itd. NIEZREALIZOWANE
5. Niewłaściwe przygotowanie oraz wykonanie projektu związanego z tzw. rewitalizacją okolicy przy dworcu kolejowym – fatalne rozwiązania komunikacyjne, których poprawa generuje kolejne koszty
6. Poważne opóźnienia i niewłaściwe przygotowanie wprowadzania w życie przepisów dotyczących odbioru odpadów komunalnych.
7. Zaniedbania i brak aktywności w zakresie kreowania i wspierania rozwiązań z zakresu polityki prorodzinnej w szczególności dotyczącej opieki nad dziećmi do 3 lat.
8. Obciążenia budżetu miasta koniecznością spłaty odszkodowania wraz z odsetkami- kwota ok. 3 mln zł - z tytułu nie dotrzymania umowy z Indesitem dotyczącej budowy bocznicy kolejowej i nie zawarcia stosownej ugody.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Więcej o:
rada miasta klub radnych po platforma platforma radomsko platforma obywatelska po radomsko absolutorium
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE