Stan drogi fatalny. Czy jest szansa na remont?

Stan drogi fatalny. Czy jest szansa na remont?

Radni z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Radomszczańskiego dyskutowali na temat fatalnego stanu drogi na odcinku Przedbórz – Grobla – Taras – Faliszew – granica powiatu. O pilny remont tej drogi wnioskuje radna Rady Miejskiej w Przedborzu i sołtys wsi Taras Barbara Pełka (oraz mieszkańcy, którzy poparli wniosek).

Dysponując wiedzą o ograniczonych możliwościach finansowych Powiatu Radomszczańskiego, uprzejmie proszę o objęcie remontem zwłaszcza odcinka drogi nr P3921E w Tarasie, w miejscach, gdzie przy drodze są bagna albo tereny zalewowe (...), a także skrzyżowania drogi prowadzącej do miejscowości Taras w lesie za miejscowością Grobla i fragment drogi bezpośrednio za nim - czytamy we wniosku.

Jak poinformowała Starosta Powiatu Beata Pokora, Zarząd Powiatu na bieżąco analizuje wysokość budżetu m.in. pod kątem wygospodarowania środków na realizację zadań drogowych. Obecnie możliwości finansowe budżetu nie pozwalają na samodzielne finansowanie inwestycji drogowych. Środki finansowe, jakie Rada Powiatu przeznacza na drogi powiatowe z trudem wystarczają na realizację tylko niezbędnych prac gwarantujących minimum bezpieczeństwa z zakresu bieżącego utrzymania (zimowe utrzymanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni jezdni, uzupełnianie oznakowania pionowego, wykaszanie poboczy itp.). Powiat Radomszczański, aby zrealizować jakąkolwiek inwestycję na drogach stara się pozyskiwać środki zewnętrzne (budżet państwa, pomoce finansowe z Gmin), dopiero po ich otrzymaniu możliwa jest realizacja zadania.

Droga powiatowa nr 3921E Przedbórz - Grobla - Taras - Faliszew - granica powiatu piotrkowskiego ma długość 12,34 km. Według oceny przygotowanej przez pracowników Wydziału Zarządzania Drogami w lutym 2019 roku, jej stan techniczny należy traktować jako „dostateczny” lub „niezadawalający”. To oznacza, że większość odcinków tej drogi nadaje się do wykonania przebudowy lub kapitalnego remontu. Szacunkowy koszt prac to ponad 5 mln złotych.

Przebudowa czy też remont całej drogi będzie trudny do realizacji, dlatego też bardziej realnym jest podzielenie jej na krótsze odcinki i prowadzenie remontu etapami. W tym celu Powiat wnioskował i nadal będzie wnioskować o pozyskanie środków zewnętrznych na przebudowę tej drogi. Pierwszy wniosek z związku z modernizacją tej drogi został złożony w 2018 r. do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (o dofinansowanie remontu drogi na odcinkach o łącznej długości 4 km ze środków funduszu leśnego). Niestety, wniosek ten nie został rozpatrzony pozytywnie.

W roku 2019 Powiat pozyskał z Ministerstwa Finansów środki na przebudowę mostu na odcinku Taras - Faliszew. Dzięki temu udało się przebudować obiekt inżynierski, bez którego cała DP nr 3921E nie mogłaby funkcjonować. W sierpniu 2021 r. Powiat złożył dwa wnioski o pozyskanie funduszy z rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Jeden z nich obejmuje remont drogi powiatowej nr 3921E. Zakres planowanego remontu drogi obejmie m.in. wykonanie dwóch nowych warstw bitumicznych jezdni, utwardzenie poboczy, czyszczenie rowów,. Od pozytywnego rozstrzygnięcia i uzyskania funduszy zależeć będzie możliwość wykonania prac.

W tej sytuacji komisja uznała, że wniosek jest zasadny, jednak możliwości finansowe powiatu nie pozwalają na wykonanie oczekiwanej inwestycji.

Więcej o:
starostwo radomsko powiat radomszczański gmina przedbórz droga grobla taras
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE