Sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego

Sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego Fot. Sebastian Nems

W środę, 26 października w Starostwie Powiatowym w Radomsku odbyła się 54. sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego. Punktów podczas posiedzenie do omówienia było kilkanaście.

Zarządu Powiatu Radomszczańskiego zapoznał radnych z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Radomszczańskiego za rok szkolny 2021/2022. W wyniku naboru elektronicznego w roku szkolnym 202112022 do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, dla których powiat jest organem prowadzącym zostało zakwalifikowanych 952 absolwentów szkół podstawowych. Utworzono 31 oddziały klas pierwszych.

Podczas sesji radni przegłosowali też projekt uchwały dotyczącej wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku. Radni spośród siebie wytypowali Krzysztofa Zygmę, Edytę Sapis-Drozdek, Grażynę Strojkowską, Sylwię Jaworską-Zienkiewicz. Przedstawicielem Rady Społecznej Szpitala w komisji będzie Waldemar Zasada.

Podczas sesji rezygnację z zasiadania w Społecznej Radzie Szpitala Powiatowego w Radomsku zgłosił radny Marek Rząsowski.

Radni podjęli decyzję o przystąpieniu Powiatu Radomszczańskiego do spółdzielni socjalnej pod firmą HIBISCUS Spółdzielnia Socjalna.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej Statut Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Chodzi o zwiększenie limitu maksymalnej wysokości składki członkowskiej do 40 gr na mieszkańca powiatu (wcześniej wysokość stawki wynosiła 20 groszy). W 2023 r. składka ma wynieść 30 groszy od mieszkańca powiatu.

Radni przyjęli też kilka zmian w budżecie powiatu na 2022 rok i projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029.
Wśród zmian są m. in.
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 121.660 zł w związku z pozyskaniem środków w ramach projektu operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie „Cyfrowy powiat";
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z pozyskaniem przez I LO w Radomsku darowizny z PGE na zakup wyposażenia do pracowni informatycznej;
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł w związku ze zwiększeniem liczby rejestracji pojazdów (i tym samym większymi wydatkami w tym zakresie);
- przesunięcie w planie wydatków kwoty 250.000 zł w ramach przebudowy odcinków dróg powiatowych nr 3952E, 3923E, 3934E i 3931E;
- w związku z otrzymaniem dodatkowej kwoty zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - zwiększenie dochodów o 6.076.607 zł, zmniejszenie przychodów na finansowanie deficytu o kwotę 4.574.507 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2.100 zł na zakup udziału w Spółdzielni Socjalnej HIBISCUS;
- zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 1.500.000 zł z powodu nierozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy Al. Jana Pawła II;
- przesunięcie w planie wydatków kwoty 20.000 zł na doszacowanie o 10.000 zł wykonania instalacji fotowoltaicznej w DPS Radziechowice oraz zaplanowanie 10.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku DPS w Radziechowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 533.180 zł na zadania: „Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z utworzeniem miejsc postojowych i oświetleniem parkingu przy budynku starostwa” i ,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa" (realizacja w ramach zadań wieloletnich w roku 2023).
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 22.422 zł w związku z pozyskaniem przez ZSP nr 1 środków w ramach programu Erasmus na projekt „Mistrzowie w swoim fachu";
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 563.417 zł w związku z pozyskaniem przez ZSDiOŚ w Radomsku środków z RPO na projekt „Rozwój CKZ w Drzewniaku".
- ujęcie w planie limitów projektu Erasmus „Mobilny start w przyszłość" w ZSE w Radomsku (zadanie realizowane będzie w 2023 roku, wartość 320.690 zł);
- dokonanie zmian w limitach dla zadania „Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych ZSDiOŚ w Radomsku" w związku ze zmianą zakresu prac budowlanych w obszarze dachów (wartość ogółem 706.135, w 2022 r. - 241.135 zł);
- przesunięcie kwoty 420.000 zł w planie wydatków w związku większą niż wstępnie szacowano kwotą dotacji podmiotowych dla publicznych jednostek systemu oświaty na kwalifikacyjne kursy zawodowe;
- przesunięcie w planie wydatków kwoty 78.840 zł na zabezpieczenie środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku (chodnik)”. Kształt budżetu po zmianach: dochody: 146 391 425 zł, wydatki 164 998 885 zł, deficyt 18 607 460 zł, spłaty kredytów 2 050.000 zł, spłaty pożyczek 1 000 000 zł, nadwyżka budżetowa za rok ubiegły 12 609 904 zł, wolne środki 7 047 555 zł.

Więcej o:
rada powiatu sesja rady powiatu powiat radomszczański
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE