Sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego

Sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego Fot. Powiat radomszczański

Zmiany w budżecie powiatu oraz ustalenie wymiaru godzin dla pedagogów specjalnych – to główne powody zwołania LI sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego, która odbyła się w trybie zdalnym w czwartek 18 sierpnia.

Uchwalonych zostało także szereg zmian w budżecie powiatu na 2022 rok - 19 głosów ,,za”, 1 – przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu- oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2019-2029. Większość ze zmian dotyczy inwestycji prowadzonych przez powiat.

Kształt budżetu po zmianach: dochody - 141.150.844 zł, wydatki - 163.834.464 zł, deficyt - 22.683.619 zł, spłaty kredytów - 2.050.000 zł, spłaty pożyczek - 1.000.000 zł, nadwyżka budżetowa za rok ubiegły - 12.609.904 zł, wolne środki 11.123.715 zł.

Zmiany dotyczą m. in.
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.467.417 zł i dochodów o kwotę 2.400.000 zł, w tym: w związku z zabezpieczeniem środków na remonty bieżące dróg (ul. Wieluńska w Kamieńsku - 411.895 zł), środków na uzupełnienie oznakowania pionowego (128.584 zł); wprowadzenia do planu przedsięwzięć wieloletnich przebudowy dróg powiatowych nr 3900E, 3901E i 3905E na odcinku Gidie-Zagórze-Kol. Ojrzeń – Podświerk - Cadówek - Brzezinki - Łowicz w związku z otrzymaniem dofinansowania na to zadanie z rezerwy Ministra Finansów w kwocie 4.000.000 zł (2022 r. - 3.180.000 zł w tym własne - 780.000 zł, dotacja - 2.400.000 zł, 2023 r. - 2.120.000 zł, w tym: własne - 520.000 zł, dotacja 1.600.000 zł); zabezpieczenia środków na przebudowę drogi powiatowej nr 3915E odc. Kol. Przerąb - Krery - 746.936 zł;
- dokonania zmian w ramach planu wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 514.208 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem realizowanych zadań bądź odstąpieniem od ich realizacji: (m. in. modernizacja instalacji elektrycznej w ZSEE w Radomsku - zmniejszenie 158.524 zł, termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych ZSDiOŚ w Radomsku - zmniejszenie o 60.864 zł, zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą - zmniejszenie o 25.000 zł);
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup niezbędnego wyposażenia nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kodrębie;
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 163.000 zł z uwagi na zwiększone wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (będą przeznaczone na pokrycie kosztów zadań proekologicznych: instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i zmiany typu oświetlenia w 4 podległych placówkach),
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.940.000 zł w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania dot. przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3931E oraz odcinka drogi powiatowej nr 3923E na lata 2022-2023 (wartość zadania ogółem nie ulega zmianie - 3.000.000 zł).

Radni podjęli uchwałę - 20 głosów ,,za”, 1 – przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu, w której tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów specjalnych wynosi 22 godziny (maksymalny wymiar pensum zgodny z przepisami Karty Nauczyciela).

Zmiany są wynikiem nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela, przyjętej w maju tego roku i nakazującej tworzenie w szkołach od 1 września 2022 r. stanowisk pedagoga specjalnego. Pensum pozostałych specjalistów zatrudnionych w szkołach (pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego) również wynosi 22 godziny. Zadaniem pedagogów specjalnych jest rozpoznanie potrzeb w zakresie objęcia uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną i zapewnienia właściwej opieki i wsparcia. Im wyższe jest pensum nauczyciela specjalisty, tym większa dostępność zajęć specjalistycznych dla uczniów.

Informacja: Starostwo Powiatowe w Radomsku

Więcej o:
Sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE