Sesja nadzwyczajna i uchwała w obronie mediów publicznych i PAP. Co zawiera uzasadnienie?

Sesja nadzwyczajna i uchwała w obronie mediów publicznych i PAP. Co zawiera uzasadnienie? Fot. FB/ Powiat Radomszczańskiego

Radni PiS z Rady Powiatu Radomszańskiego na zwołanej sesji na dzień 15 stycznia będą forsować uchwałę „w sprawie wezwania do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego i podjęcia natychmiastowych działań mających na celu przywrócenie ładu prawnego w mediach publicznych i Polskiej Agencji Prasowej”. Pod wnioskiem o zwołanie tej sesji podpisało się ośmiu radnych z klubu PiS. W artykule przytaczamy także projekt uchwały i uzasadnienie.

W uzasadnieniu wniosku o zwołanie sesji można przeczytać:

W związku z ewidentnym naruszeniem obowiązujących przepisów prawa przez ministra rządu RP, polegają cym na potraktowaniu uchwały sejmowej jako źródła prawa, widzimy konieczność zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu. Dlatego też, działając na podstawie paragrafu 25 pkt. 1 podpunkt 3 i pkt. 2 Statutu Powiatu Radomszczańskiego, proponujemy podjęcie uchwały w sprawie wezwania do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego i podjęcia natychmiastowych działań mających na celu przywrócenie ładu prawnego w mediach publicznych i Polskiej Agencji Prasowej.

W projekcie przygotowanej uchwały radni podnoszą:

Uchwała
w sprawie wezwania do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego i podjęcia natychmiastowych działań mających na celu przywrócenie ładu prawnego w mediach publicznych i Polskiej Agencji Prasowej.

Rada Powiatu Radomszczańskiego stanowczo sprzeciwia się i wyraża oburzenie w związku z bezprawnym działaniem władz państwowych zmierzającym do przejęcia mediów publicznych.

W związku z ewidentnym naruszeniem obowiązujących przepisów prawa przez ministra rządu RP, polegającym na potraktowaniu uchwały sejmowej jako źródła prawa i w konsekwencji podjęcie bezprawnych decyzji personalnych wyrażamy swoje zaniepokojenie i sprzeciwiamy się wszelkim próbom dokonania zmian personalnych w mediach publicznych i Polskiej Agencji Prasowej z naruszeniem norm prawnych i jednocześnie wzywamy wszystkie organy Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia w trybie niezwłocznym wymaganych działań mających na celu przywrócenie ładu prawnego w powyżej wymienionych instytucjach.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Jednoznacznym zatem jest, że wszelkie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą wywołać żadnych skutków prawnych, a jedynie wyrażają opinię władzy ustawodawczej. Z powodu brzmienia art. z art. 87 ust. 1 Konstytucji, uchwała podjęta przez sejm 19 grudnia 2023 r., nie może stanowić podstawy prawnej do przeprowadzenia żadnych zmian personalnych w mediach publicznych. Kwestia powołania i odwołanie władz mediów publicznych została szczegółowo określona w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych. Prawne odwołanie władz mediów publicznych może nastąpić jedynie na podstawie przepisów w/w ustawy.

Uchwałą sejmową nie można zmieniać obowiązującej procedury legislacyjnej. Uchwała sejmowa nie może zastąpić ustawy. Dlatego te ż doszło do ewidentnego naruszenia podstawowych zasad państwa prawa oraz norm konstytucyjnych. Aby osiągnąć cel - przejęcie mediów publicznych, koalicja rządząca podjęła działania naruszające obowiązujący porządek prawny, omijając obowiązkową procedurę legislacyjną tj. wymóg wprowadzenia zmian w mediach publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej w drodze ustawy.

Nie można pominąć, że bez żadnej podstawy prawnej wprowadzono „rozwiązania siłowe” oraz wyłączono synal nadawania mediów publicznych. Spółki publicznego radia, telewizji i PAP są szczególnymi podmiotami, gdzie pierwszeństwo przed Kodeksem spółek handlowych, ma stosowanie konstytucji i ustaw. Jedynym prawnym działaniem do obsady zarządów tych spółek jest najpierw wykonanie wyroku TK z 2016 roku poprzez odpowiednie zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji, a dopiero potem zmiany w zarządach już na podstawie znowelizowanej ustawy.

Rada Powiatu Radomszczańskiego nie odbiera większości rządzącej prawa do zmian personalnych i w zarządzaniu mediami publicznymi. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że działania te powinny być podejmowane bez naruszania obowiązujących przepisów prawa.

Wobec powyższego Rada Powiatu Radomszczańskiego wzywa wszystkie organy państwowe do zaprzestania naruszania porządku prawnego i bezzwłocznego przeprowadzenia działań mających na celu możliwość pełnienia obowiązków osobom legalnie powołanym do sprawowania funkcji w organach mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Więcej o:
rada powiat radomszczańskego uchwała pis tvp
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE