Sanepid ostrzega: uważajmy na dzikie gołębie, nie dokarmiajmy ich! Możemy to przepłacić zdrowiem i życiem!

Sanepid ostrzega: uważajmy na dzikie gołębie, nie dokarmiajmy ich! Możemy to przepłacić zdrowiem i życiem! Fot. pixabay.com

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku wydała komunikat, w którym ostrzega przez zagrożeniami, jakie stwarzają dzikie gołębie. Prosi, by nie dokarmiać ptaków, szczególnie na terenach takich jak m.in. blokowiska.

Komunikat sanepidu pojawił się na tablicach ogłoszeń bloków na terenie Radomska.

Poniżej treść apelu PSSE w Radomsku

Mając na względzie ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku podaje poniżej informacje nt. zagrożeń sanitarnych związanych z występowaniem dzikich gołębi. Zagrożenia sanitarne związane z występowaniem dzikich gołębi w bezpośredniej bliskości ludzi dotyczą głównie przenoszenia przez nie chorób zakaźnych i pasożytniczych. Ptaki te atakowane są przez szereg mikroorganizmów chorobotwórczych, których część jest patogenna także dla człowieka. Dzikie gołębie uważane są za rezerwuar:  bakterii Chlamydophila psittaci - zakażenie powoduje psitakozę;  grzybów: Histoplasma capsulatum - wywołuje histoplazmozę, Cryptococcus neoforman - jest czynnikiem etiologicznym kryptokokozy oraz Aspergillus sp. i Candida sp., które powodują infekcje wiążące się z głębokim upośledzeniem odporności osoby chorej;  ektopasożytów (pasożyty zewnętrzne, zaliczane do owadów i pajęczaków).

Największe zagrożenie, dotyczące szczególnie inwazji ektopasożytów, wiąże się gnieżdżeniem się gołębi w obrębie budynków zamieszkania zbiorowego, w bezpośredniej bliskości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Ektopasożyty, których transmisja z dzikich gołębi na człowieka została udokumentowana, obejmują następujące gatunki: pluskwy, pchły gołębie, ptaszyniec kurzy, obrzeżki gołębie. Mogą one atakować ludzi i być powodem zmian skórnych. Szczególne zagrożenie dotyczy burzliwych odczynów nadwrażliwości wyniku ukłuć przez obrzeżki - kleszcze gołębie, które mogą prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego i zgonu. Najbardziej zagrożone są osoby z głębokim upośledzeniem odporności, w tym chorzy na AIDS, osoby po przeszczepach narządów, poddawane terapii przeciwnowotworowej oraz leczeniu biologicznemu. Ryzyko infekcji spowodowanej czynnikami zakaźnymi, których źródłem są dzikie gołębie i ich odchody jest w tej grupie osób znacznie wyższe, a kliniczny przebieg zakażeń cięższy. Wynika stąd konieczność szczególnego zabezpieczenia technicznego szpitali przed dostępem gołębi i możliwością ich zagnieżdżania się w budynkach szpitala. Poza usuwaniem gniazd dzikich gołębi z budynków niezbędne są staranne prace remontowe, usuwające wszelkie nieszczelności, przez które mogą przenikać pasożyty, jak również eliminacja pasożytów z miejsc ich schronienia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Powyższe działania powinny obejmować również inne obiekty takie jak domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, w których przebywają osoby w podeszłym wieku, obarczone chorobami przewlekłymi i obniżoną odpornością.

Podobne działania powinny zostać podjęte przez zarządzających obiektami, dla których występowanie dzikich gołębi stanowi największe zagrożenie sanitarne tj. przez zarządców ośrodków opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, placów zabaw, siłowni i obiektów sportowych na otwartym powietrzu. Zasiedlaniu nieruchomości przez dzikie gołębie winni przeciwdziałać także ich właściciele, posiadacze i zarządcy. Wiele sporów wywołuje praktykowane dokarmianie gołębi, z którym wiąże się rozrost liczebny tych ptaków, gromadzenie się w miejscach wykładania karmy i związanie z tym zanieczyszczanie tych miejsc odchodami, jak również zwabianie insektów i gryzoni. Dlatego celowe jest wskazanie obiektów na terenie i w pobliżu których nie należy karmić ptaków. Należą do nich przede wszystkim szpitale, budynki zamieszkania zbiorowego i place zabaw dla dzieci.

Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo sanitarne i zdrowie ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wnosi o podejmowanie przez właścicieli/posiadaczy/zarządzających nieruchomościami działań mających na celu właściwe zabezpieczenie obiektów przed dostępem dzikich gołębi i możliwością ich gniazdowania.

Więcej o:
radomsko sanepid radomsko dzikie gołębie ostrzeżenie apel sanepidu
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE