Są pieniądze na zorganizowanie stażu. PUP w Radomsku ogłosił nabór wniosków

Są pieniądze na zorganizowanie stażu. PUP w Radomsku ogłosił nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 6 do 10 maja 2024 r.

Planowane staże realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to następujące grupy osób:
- kobiety,
- osoby młode (w wieku 18 – 29 lat),
- osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, ponadpodstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021 – 2027”, w przypadku wsparcia osób w wieku 15 – 29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych. Każdy uczestnik projektu należący do grupy osób młodych, jest zobowiązany do wypełnienia testu kompetencji cyfrowych, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Wynik testu zostanie omówiony z doradcą klienta.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w stażu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, który kwalifikuje do udziału w programie, określa jakie formalności powinny zostać dopełnione: ustala czy określony został Indywidualny Plan Działania i czy wnioskowane wsparcie z niego wynika, uzupełnia dokumenty związane z przystąpieniem do projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz sprawdza kompetencje cyfrowe w przypadku osób do 30 roku życia.

Pracodawca lub przedsiębiorca, który chciałby zorganizować staż dla osoby bezrobotnej powinien złożyć wniosek na druku określonym przez Urząd, w ogłoszonym terminie naboru (we wniosku można wskazać osobę bezrobotną, dla której ma być zorganizowany staż).

Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać w siedzibie Urzędu – pokój nr 25 lub dzwoniąc pod numer tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu są zamieszczone na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce „Rynek pracy” – „Programy aktywizacyjne i projekty urzędu”.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko staże nabór wniosków
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE