Ruszył nabór do pracy w Policji

Fot. lodzka.policja.gov.pl

Rekrutacja do służby w Policji na 2021 rok w województwie łódzkim została uruchomiona.

Zgodnie z Ogłoszeniem Komendanta Głównego Policji terminy przyjęć na 2021 rok wyglądają następująco:

- 23 lutego 2021 r.
- 20 kwietnia 2021 r.
- 13 lipca 2021 r.
- 15 września 2021 r.
- 3 listopada 2021 r.
- 30 grudnia 2021 r.

Dotyczą one tylko tych osób, które przeszły pozytywnie wszystkie procesy rekrutacji.

GDZIE BĘDZIE REALIZOWANY NABÓR?

Przyjęcia są i będą realizowane na bieżąco do wszystkich jednostek powiatowych i miejskich policji na terenie całego województwa łódzkiego.

CO ZYSKUJESZ?

 • stabilne zatrudnienie;
 • pensję na start w wysokości ok. 4000 zł na rękę (dla osób poniżej 26 roku życia), 3600 złotych na rękę dla osób powyżej 26 roku życia;
 • nagroda roczna tzw. trzynastka,
 • nagrody jubileuszowe,
 • równoważnik za umundurowanie,
 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny,
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby,
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych,
 • płatne nadgodziny,
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. czternastka.
 • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia ster motorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji, prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

WYMOGI FORMALNE:

Służbę w Policji możesz pełnić, jeżeli jesteś obywatelem Polski:

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystającym z pełni praw publicznych,
 • posiadającym co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadającym zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,
 • dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto jeżeli jesteś mężczyzną powinieneś posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej–czyli mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesiony do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

WYMAGANIA DODATKOWE, ALE NIE OBOWIĄZKOWE:

Policjantem możesz zostać jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przyznawane są punkty dodatkowe z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata. I tak, jeżeli masz:
- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 pkt,
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 7 pkt,
- wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lubbranżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 pkt.

Preferowane i dodatkowo punktowane umiejętności posiadane przez kandydatów:

- tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 pkt,
- prawo jazdy kategorii „B” - 6 pkt,
- uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt,
- dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 4 pkt.
- dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 2 pkt.
- uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej - 2 pkt.
- prawo jazdy kategorii innej niż „B” - 2 pkt.

JAKIE DOKUMENTY, GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ?

 • podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przyjęcie do służby w Policji (należy napisać je samodzielnie, nie ma określonego wzoru)
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (można pobrać go ze strony internetowej policji z zakładki rekrutacja http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa (z adnotacją o przeniesieniu do rezerwy),
 • kserokopię prawa jazdy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce „REKRUTACJA”,
- na Fanpage na Facebooku i na Instagramie „Zostań Łódzkim Policjantem”
- pod numerami tel. (47) 841–13–69; (47) 841–13–65; (47) 841-30-16; (47) 841-22-18.

Dokumenty do służby w policji można składać od poniedziałku do piątku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi (w przeznaczonej do tego celu skrzynce umieszczonej przy recepcji) lub w Komendach Powiatowych i Miejskich Garnizonu Łódzkiego.

Więcej o:
radomsko policja radomsko rekrutacja do policji nabór
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE