Ruszają konsultacje. Zostanie wyznaczony zdegradowany obszar Radomska

Ruszają konsultacje. Zostanie wyznaczony zdegradowany obszar Radomska Fot. Klaudia Gajda/ UM Radomsko

We wtorek, 13 kwietnia 2021 r. rozpoczęły się miesięczne konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

Do udziału w konsultacjach urzędnicy zapraszają wszystkich mieszkańców miasta, w szczególności radomszczan zamieszkujących obszar rewitalizacji, właścicieli nieruchomości oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z tego terenu, funkcjonujące i zamierzające uruchomić działalność na terenie miasta podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe.

Wyznaczenie ustawowego obszaru rewitalizacji to kolejny etap prac związanych z udziałem miasta w pilotażowym projekcie pn. „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”, w ramach którego na terenie Radomska realizowany jest pilotaż modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji, którego zwieńczeniem będzie opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Zaproponowane w projekcie uchwały granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska poprzedzone zostały analizą zjawisk o charakterze społecznym, środowiskowym, technicznym, gospodarczym i przestrzenno – funkcjonalnym. Przeprowadzona diagnoza zróżnicowania wewnętrznego miasta umożliwiła wskazanie obszarów, które ze względu na kumulację negatywnych zjawisk powinny zostać objęte wsparciem na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Konsultacje mają na calu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczenia i przebiegu granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomsku.

Projekt uchwały w sprawie obszarów wraz z mapami oraz diagnozą i formularzem konsultacyjnym dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta https://radomsko.pl/biuro-funduszy-zewnetrznych-i-strategii-miasta/rewitalizacja i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska https://bip.radomsko.pl/, a w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi do propozycji wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji można składać do 12 maja 2021 r.

Formy konsultacji:

Spotkanie otwarte on-line, które odbędzie się w dniu 7 maja 2021 r. w godz. 16.00 -17.00 na platformie Zoom. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 44/685 44 77  lub mailowy rewitalizacja @radomsko.pl.

Spotkania on- line dla Zespołu ds. rewitalizacji oraz radnych Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021r. w godz. 16.00 – 17.00.

Zbieranie uwag ustnych do protokołu:

- w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu

- telefonicznie pod numerem  44/685 44 77, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Zbieranie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@radomsko.pl,

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko,

- osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko rewitalizacja zdegradowany obszar miasta konsultacje
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE