Rusza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Rusza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku poinformował, że w terminie od 19 do 21 lipca 2021 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2021 r. środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wydatkowane zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, tj.:

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;

- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;

- wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

- wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

- wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

- wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe w ramach podstawowego limitu KFS w pierwszej kolejności środki będą kierowane do podmiotów, które w bieżącym roku nie korzystały ze środków KFS.

Ponadto preferowane będą wnioski o dofinansowanie:

- kursów zawodowych, czyli kursów których ukończenie daje uprawnienia zawodowe;

- studiów podyplomowych.

W przypadku, gdy liczba wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż kwota dofinansowań możliwa do zrealizowania, dodatkowe kryterium oceny będzie kierowane do podmiotów wg ich wielkości: mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw i innych.

Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w 2021 r. oraz wniosek wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej PUP w Radomsku w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Dokumenty do pobrania/ Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe informacje można uzyskać również w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2 w pokoju nr 19 lub telefonicznie pod numerem tel. 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wew. 42.

Więcej o:
radomsko pup radomsko kfs krajowy fundusz szkoleniowy wnioski nabór
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE