Rusza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Rusza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, mogą złożyć wniosek w terminie od 25 do 29 września 2023 roku.

Planowane dotacje realizowane będą w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytet FELD.07 „Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, „Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa - PUP”.

Maksymalna kwota o jaką można wnioskować to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, które na dzień 01.09.2023 r. wynosi 7 005,76 zł.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to następujące grupy osób:

- kobiety,

-osoby młode (w wieku 18 – 29 lat),

- osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),

- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, ponadpodstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021 – 2027”, w przypadku wsparcia osób w wieku 15 – 29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych. Każdy uczestnik projektu należący do grupy osób młodych, jest zobowiązany do wypełnienia testu kompetencji cyfrowych, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Wynik testu zostanie omówiony z doradcą klienta.

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej powinno wynikać z założeń Indywidualnego Planu Działania – przed złożeniem wniosku o dotację należy pamiętać o obowiązkowej wizycie u doradcy klienta.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach nt. wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „Możliwość podejmowania działalności gospodarczej”. 

Spotkania odbędą się w dniach:

- 21.09.2023 r. godzina 09.30 i 12.00,

- 22.09.2023 r. godzina 12.00. 

Zapisy na zajęcia będą przyjmowane:

Regulamin przyznawania dotacji obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2023 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl  Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Instrumentów Rynku Pracy) - pokój 26 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62 wew. 38.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu będą zamieszczone na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl  w zakładce „Rynek pracy” – „Programy aktywizacyjne i projekty urzędu”.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko nabór wniosków działalność gospodarcza dotacja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE