Rolnictwo energią regionu łódzkiego

Promocja marki: „Rolnictwo energią regionu łódzkiego” to projekt realizowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Promocja marki: „Rolnictwo energią regionu łódzkiego” to projekt realizowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

W przyjętej przez Sejmik Województwa Łódzkiego strategii została określona wizja rozwoju oraz główne sposoby jej osiągnięcia w kontekście występujących uwarunkowań. Duże znaczenie prorozwojowe mają działania skierowane bezpośrednio do obszarów wiejskich, jak również do rolnictwa – jednego z pięciu najważniejszych działów gospodarki w województwie łódzkim. 

 

 

Województwo łódzkie jest obszarem, gdzie udział użytków rolnych w pow. ogółem zajmuje 71,24 % i jest najwyższy w kraju (dla przykładu w woj. mazowieckim wskaźnik ten wynosi 68,56 %, w woj. wielkopolskim 65,20 %). Powierzchnia gruntów ogółem należąca do gospodarstw rolnych wynosi 1.295,3 tys. ha, zaś użytki rolne zajmują powierzchnię 1.146,7 tys. ha. Spośród 166 tys. gospodarstw, z których średnia oscyluje w granicach 8 ha, prowadzących działalność rolniczą dla 68,8% gospodarstw dominującym kierunkiem produkcji jest produkcja mieszana (roślinna i zwierzęca), ale funkcjonują gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji roślinnej, w tym także ogrodniczej, sadowniczej oraz w produkcji zwierzęcej – hodowla bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu.  

 

Rolnictwo jest postrzegane jako gałąź gospodarki, która daje główne źródło dochodów ludności wiejskiej. Funkcją rolnictwa jest nie tylko produkcja żywności, ale również

  • funkcje społeczna (stabilizator i bufor szoków gospodarczych, zachowanie żywotności ekonomicznej wsi),
  • funkcje kulturowe (ochrona tradycji i tożsamości regionalnej i lokalnej, zachowanie krajobrazu wsi), 
  • funkcje przyrodnicze (ochrona bioróżnorodności, przeciwdziałania erozji gleby itp.).

                                                                                                                                                     

W województwie łódzkim wzrasta ilość gospodarstw  ekologicznych (obecnie jest 508 gospodarstw ekologicznych w tym 16 przetwórni ekologicznych co stanowi 2,2% wszystkich gospodarstw rolnych). Jest to dobrym przejawem, świadczącym o coraz większej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Jeśli mówimy o rolnictwie to należy również wspomnieć o szkołach rolniczych. W województwie łódzkim młodzież może zdobyć zawód – technik rolnik, ogrodnik itp. w 23 szkołach ponadgimnazjalnych oraz w 4 szkołach rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Województwo łódzkie to także niepowtarzalny smak o czym świadczą produkty znajdujące się na liście produktów tradycyjnych MRiRW oraz tradycyjne produkty lokalne regionalne. Produktów  na liście MRiRW  jest ok. 50 m.in. – chleb dmosiński na tradycyjnym zakwasie, chleb łęczycki żytni razowy pełnoziarnisty, chleb wiejski łęczycki, piernikowe chatki znad rzeki Mrogi, chrzan nadwarciański po staropolsku, ćwikła z chrzanem po łowicku, ogórki konserwowe po łowicku, miody z doliny Mrogi, zalewajka z zasmażką, kapusta z grochem, kugiel z przedborza, kiełbasa Nadolska tradycyjnie wędzona, pasztetowa z Nadolnej w pętkach, masła nagarskie, masło z Głuchowa, twaróg tradycyjny Głuchów, piwa łaskie. Lokalnych, regionalnych produktów jest ok. 119 m.in. piernik warciański z marchwią, chleb żytni z mlekiem, marchew warcka, ogórki z beczki, kudłanki żelazne, zupa cebulowa, szynka walichnowska, kozi ser , kwas chlebowy, napój selerowy itp. 

 

Liczne święta regionalne (34 imprezy związane z kulinariami)  odbywające się na terenie województwa łódzkiego m.in. Święto Truskawki w Buczku, Święto Cebuli w Grabowie aż po Konkurs Ubijania Masła w Lubochni świadczą o tym, że tradycje są żywe wśród mieszkańców wsi, a strzeżone przepisy potraw  przekazywane z pokolenia na pokolenie.   

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego działająca z mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych jako jednostka samorządu rolniczego reprezentująca wszystkich rolników realizuje Projekt Promocja marki: „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”. Głównym celem Projektu jest promocja produktów rolnych i przetwórstwa rolno spożywczego, jako rozpoznawalnej marki regionu oraz propagowanie unikalności kultury i tradycji, a także przekazanie autentycznego obrazu wsi województwa łódzkiego i jej znaczenia dla Polski i Europy. Podczas dwóch imprez kulturalno – edukacyjno – wystawienniczych (w Nowych Zdunach – 1 czerwca 2014 r. oraz w Szadku – 7 września 2014 r.) zaprezentowaliśmy tradycyjne, regionalne produkty z obszarów województwa łódzkiego, rękodzielnictwo i sztukę ludową, a także zastosowanie nowoczesnych, wydajnych i innowacyjnych technologii w sektorze rolnictwa (wystawa maszyn i urządzeń). Cel Projektu to także popularyzacja kształcenia zawodowego, postaw pro środowiskowych, bezpieczeństwa pracy oraz zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności województwa łódzkiego na tle Polski, a także umocnienie tożsamości kulturowej regionu.

 

Działania promocyjne związane z realizacją Projektu nabierają ogromnego znaczenia, szczególnie teraz, kiedy obowiązuje embargo wprowadzone przez Federację Rosyjską na produkty pochodzące z krajów z Unii Europejskiej. Skutki tego embarga dotkliwie odczuwają polscy rolnicy, sadownicy, przetwórcy dla których obszar Federacji Rosyjskiej jest znaczącym rynkiem zbytu na produkty rolne, produkty przetwórstwa rolno – spożywczego w tym głównie mięsa, przetworów rolnych i przetworów owocowo-warzywnych.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Więcej o:
rolnictwo województwo łódzkie izba rolnicza unia europejska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE