Radni rozmawiali o kondycji służby zdrowia

Radni rozmawiali o kondycji służby zdrowia Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Raporty dotyczące finansowej kondycji Szpitala Powiatowego oraz SP ZOZ ,,Pro Familia” w Radomsku, podział środków otrzymywanych przez powiat z PFRON i plany dotyczące budowy Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjnego - to tylko niektóre tematy obrad Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego, która zebrała się w trybie zdalnym we wtorek, 16 marca.

Ze wstępnych informacji dyrekcji powiatowych placówek ochrony zdrowia na temat sytuacji finansowej za 2020 rok wynika, że obie jednostki zamkną bilans 2020 r. zyskiem. Zysk szpitala wstępnie szacowany jest na ponad 7,7 mln zł i – jak deklarował dyrektor Piotr Kagankiewicz - przeznaczony zostanie na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Radni analizowali także informacje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na temat wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2020 rok. Według algorytmu na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji społecznej przypadało 749 559 zł. W tym zakresie: przyjęto 1385 wnioski na łączną kwotę 1 588 214 zł, przyznano dofinansowanie do 1339 wniosków na kwotę 774 754 zł, wypłacono dofinansowanie do 1279 wniosków na kwotę 749 559 zł.

Środki PFRON przekazane w ramach zawartej umowy na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" opiewały na kwotę 566 800 zł, w tym: przyjęto 122 wnioski na łączną kwotę 651 207 zł, przyznano dofinansowanie do 118 wniosków na kwotę 558 610 zł, wypłacono dofinansowanie do 73 wniosków na kwotę 308 716 zł.

Środki PERON przekazane w ramach zawartej umowy na realizację Modułu III programu ‚,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" wynosiły 381 000 zł. W tym zakresie przyjęto 348 wniosków na kwotę 408 500 zł. Wypłacono dofinansowanie do 327 wniosków na kwotę 77 500,00 zł

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący określenia rodzajów zadań i podziału środków finansowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez powiat w 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota przyznanych środków wynosi 2 228 263 zł (w tym 867 840 zł na finansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej). Przyjęto także sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku za rok 2020. Radni analizowali w tym zakresie m. in. działanie tzw. pieczy zastępczej, w której umieszczone są dzieci z rożnych przyczyn pozbawione opieki naturalnych rodziców (w 2020 r. w powiecie działało 148 rodzin zastępczych, a w rodzinnych formach pieczy zastępczej umieszczonych było 259 dzieci).

Radni otrzymali również informację Zarządu Powiatu na temat możliwości realizacji budowy Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjnego, które według planu ma powstać na terenach obok szpitala w Radomsku. Projekt zakłada utworzenie: Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 30 osób, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla 20 osób (o pow. nie przekraczającej 500 m kw., zapewniające usługi zamieszkiwaniu w ramach pobytu całodobowego), Środowiskowego Domu Samopomocy dla minimum 10 osób (dzienny) oraz siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z archiwum.

Powiat Radomszczański stara się o pozyskanie rządowych dofinansowań na tę inwestycję. Wnioski złożone we wrześniu 2020 r. oraz w grudniu 2020 r. do chwili obecnej nie zostały rozpatrzone. W przypadku pierwszej aplikacji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłużył termin weryfikacji do 15 marca 2021 r. Drugi wniosek (trafił do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w grudniu 2020 r.) dotyczy sfinansowania inwestycji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla jednostek samorządu terytorialnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Powiat stara się o pozyskanie z tego źródła 22 673 263 zł.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko rada powiatu komisja zdrowia służba zdrowia finanse
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE