PUP w Radomsku przyzna dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PUP w Radomsku przyzna dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), które są zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą w terminie od 22 do 26 listopada 2021 r. złożyć wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2021 r. to 24 000,00 zł. 

Planowane dotacje realizowane będą:

 1.  w ramach środków Funduszu Pracy;
 2. w ramach programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (VI)"
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dla osób, które ukończyły 30 lat i znajdują się
  w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
  tj.:
 • osoby po 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach – tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;
 • osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej powinno wynikać z założeń Indywidualnego Planu Działania – przed złożeniem wniosku o dotację należy pamiętać o obowiązkowej wizycie u doradcy klienta. 

W związku z rozwijającą się sytuacją pandemiczną, osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w indywidualnych spotkaniach nt. wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „Możliwość podejmowania działalności gospodarczej”. 

Zapisy na spotkania będą przyjmowane:

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w dokumentach do pobrania w zakładce Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 26 oraz pod nr tel.: 44 683 73 54 do 56, -58 i -62 wew. 38.

Więcej o:
radomsko pup radomsko działalność gospodarcza dotacja dofinansowanie wnioski nabór wniosków
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE