PUP w Radomsku ogłosił kolejne nabory wniosków

PUP w Radomsku ogłosił kolejne nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabory wniosków na poszczególne formy wsparcia w 2024 roku.

Nabory otwarte

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że od dnia 29 stycznia 2024 r. będzie można składać wnioski o organizację następujących form wsparcia:

- przyznanie bonu na zasiedlenie (kwota do 12 000,00 zł);
- przyznanie bonu szkoleniowego;
- dofinansowanie szkoleń;
- dofinansowanie studiów podyplomowych;
- o dofinansowanie kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie;
- zorganizowanie prac interwencyjnych;
- zorganizowanie robót publicznych;
- zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

Bony na zasiedlenie i prace interwencyjne realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy oraz w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytet FELD.07 „Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa – PUP. Pozostałe formy wsparcia - w ramach środków Funduszu Pracy.

Nabory na będą prowadzone do wykorzystania limitu środków przeznaczonych na ten cel w roku 2024.

Staże

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w terminie od 5 do 9 lutego 2024 r.

Planowane staże realizowane będą w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytet FELD.07 „Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa – PUP.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to następujące grupy osób:

- kobiety,
- osoby młode (w wieku 18 – 29 lat),
- osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, ponadpodstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021 – 2027”, w przypadku wsparcia osób w wieku 15 – 29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych. Każdy uczestnik projektu należący do grupy osób młodych, jest zobowiązany do wypełnienia testu kompetencji cyfrowych, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Wynik testu zostanie omówiony z doradcą klienta.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w stażu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, który kwalifikuje do udziału w programie, określa jakie formalności powinny zostać dopełnione: ustala czy określony został Indywidualny Plan Działania i czy wnioskowane wsparcie z niego wynika, uzupełnia dokumenty związane z przystąpieniem do projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz sprawdza kompetencje cyfrowe w przypadku osób do 30 roku życia.

Pracodawca lub przedsiębiorca, który chciałby zorganizować staż dla osoby bezrobotnej powinien złożyć wniosek na druku określonym przez Urząd, w ogłoszonym terminie naboru (we wniosku można wskazać osobę bezrobotną, dla której ma być zorganizowany staż).

Zasady organizacji powyższych form wsparcia obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2024 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Instrumentów Rynku Pracy):

- bon na zasiedlenie, staże - pokój nr 25 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 12
- bon szkoleniowy, dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych - pokój 19 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 42
- prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne – pokój 28 lub pod numerem telefonu 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 65.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytet FELD.07 „Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa – PUP są zamieszczone na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce „Rynek pracy” – „Programy aktywizacyjne i projekty urzędu”.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko nabór wniosków
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE