PUP w Radomsku będzie przyjmował wnioski o środki na wyposażenie miejsca pracy

PUP w Radomsku będzie przyjmował wnioski o środki na wyposażenie miejsca pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wnioski przyjmowane będą w terminie 19 – 29 kwietnia 2022 r.

O środki może wnioskować:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym żłobek lub klub dziecięcy,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.),
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.), zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Maksymalna kwota o jaką można wnioskować w 2022 r. to 33 500,00 zł na jedno stanowisko pracy, które należy utrzymać, zgodnie z zawartą umową, przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Środki przyznawane będą w pierwszej kolejności dla pracodawców zamierzających utworzyć stanowisko pracy na terenie powiatu radomszczańskiego.

WAŻNE: Urząd może odmówić zawarcia umowy o refundację w przypadku, gdy:

 • tworzone stanowisko pracy wpisuje się w grupę zawodów deficytowych, czyli takich w których istnieje problem z realizacją ofert pracy ponieważ brak jest pracowników mających odpowiednie kwalifikacje i chęci do podjęcia zatrudnienia;
 • istnieje zagrożenie zaspokojenia potrzeb kadrowych Wnioskodawcy podczas trwania umowy, czyli w bazie danych Urzędu brakuje osób bezrobotnych spełniających określone we wniosku wymagania by w przypadku rozwiązania umowy o prace możliwe było płynne kierowanie kolejnych osób bezrobotnych na uzupełnienie wolnego stanowiska;
 • realizacja zawartej umowy może napotkać uzasadnione trudności
  w szczególności związane z rekrutacją osób bezrobotnych, czyli przy ocenie wniosku brane pod uwagę będą m.in. miejsce utworzenia stanowiska pracy, możliwość dojazdu środkami komunikacji publicznej, możliwość rekrutacji osób bezrobotnych spełniających kryteria wskazane we wniosku (posiadających określone kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe).

Regulamin przyznawania dotacji obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2022 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl  Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Instrumentów Rynku Pracy) - pokój 26 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62 wew. 38.

Konsultacje dla podmiotów zainteresowanych tą formą wsparcia, dotyczące złożenia wniosku o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy odbywać się będą w siedzibie Urzędu (ul. Tysiąclecia 2, pokój 26) w następujących terminach:

 • 04 i 05.04.2022 r.
 • 11 i 12.04.2022 r.
 • 21 i 22.04.2022 r.
 • 25 i 26.04.2022 r.

w godzinach pracy Urzędu (istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na określoną godzinę pod numerem telefonu 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wewn. 38).

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy wnioski składanie wniosków wyposażenie miejsca pracy nabór wniosków
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE