PUP przyzna bony na szkolenia i zasiedlenie

PUP przyzna bony na szkolenia i zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego oraz bonu na zasiedlenie.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia zarejestrowane w tut. Urzędzie będą mogły składać wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego oraz bonu na zasiedlenie. Wnioski przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi klientów) w terminie od 24 stycznia 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację w/w form wsparcia w 2018 roku. Zarówno bony szkoleniowe jak i bony na zasiedlenie realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy.

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Bon szkoleniowy może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku, która nie ukończyła 30 roku życia, złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego oraz uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie realizowanego przez osobę bezrobotną indywidualnego planu działania.

Bon na zasiedlenie skierowany jest do osób bezrobotnych, dla których PUP
w Radomsku nie dysponuje ofertami pracy. Bezrobotnemu do 30 roku życia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:
- z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód
w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości,
w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
- będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową
lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy

Zasady organizacji w/w form wsparcia obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2018 r. oraz wnioski o ich organizację dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla Bezrobotnych. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 20 – bony szkoleniowe; pokój nr 25 – bon na zasiedlenie) lub pod numerem telefonu: tel. 44 683 73 56 – 58 wew. 66 – bon szkoleniowy; wew. 12 – bon na zasiedlenie.

Więcej o:
pup wsparcie pracownik pracodawca dotacja urząd pracy bon zasiedlenie szkolenie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE