PUP organizuje roboty publiczne i prace społecznie użyteczne

PUP organizuje roboty publiczne i prace społecznie użyteczne

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych.

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie do 6 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, spółki wodne i ich związki jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o zorganizowanie robót publicznych, następuje podpisanie umowy pomiędzy działającym z upoważnienia Starosty Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku a Organizatorem, która uprawnia do otrzymania refundacji części kosztów wypłaconego wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych. W 2018 r. w PUP w Radomsku wysokość refundacji wynosi maksymalnie 1800 zł + ZUS od tej kwoty.

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Wnioski o zorganizowanie tych dwóch form pomocy przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi klientów) w terminie od 5 lutego 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację w 2018 roku.

Zasady organizacji w/w form wsparcia obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2018 r. oraz wnioski o ich organizację dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla Pracodawców/Refundacje. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 28  lub pod numerem telefonu: tel. 44 683 73 56 – 58 wew. 65.

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko staże radomsko praca radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE