Przesunięcia w budżecie powiatu radomszczańskiego

Przesunięcia w budżecie powiatu radomszczańskiego

Zmiany w budżecie na 2020 rok były głównym tematem Komisji Budżetowej, która obradowała 28 grudnia.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały wprowadzającej następujące zmiany w tegorocznym budżecie:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 13 000 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odpłatności pensjonariuszy DPS w Radomsku (środki będą przeznaczone na bieżące potrzeby placówki),

- przesunięcie w planie wydatków kwoty 7 300 zł w związku z niższym niż wstępnie szacowano kosztem zakupu miksera dla DPS w Radziechowicach (zwolnione środki uzupełnią plan wydatków bieżących jednostki),

- przesunięcie w planie wydatków kwoty 26 500 zł na zakup maszyny czyszczącej na potrzeby Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku,

- przesunięcie kwoty 2 841 zł na zabezpieczenie bieżących potrzeb II LO w Radomsku,

- przesunięcie w planie dochodów kwoty 55 771,03 zł oraz wydatków – 16 000 zł w związku z korektami koniecznymi w ramach projektu „Drzewniak stawia na kompetentnych uczniów”,

- przesunięcie w planie dochodów kwoty 109.411,50 zł w związku z korektami w ramach projektu „Program rozwoju ZSE Radomsku” (z uwagi na oszczędności w wydatkach partnera projektu powstałe oszczędności wykorzysta szkoła),

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 346 327 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia subwencji ogólnej. Otrzymane środku mają zostać przeznaczone na nagrody dla pracowników administracji podległych placówek oświatowych (61 678 zł), pozostała kwota – ujęta w rezerwie ogólnej budżetu (284 649 zł),

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 112,50 zł w związku z otrzymaniem większej kwoty z tytułu obsługi programu PFRON,

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 15 600 zł w związku z podpisaniem aneksu i zmianami w zakresie realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku programu „Za życiem” (zwiększenie stawki godzinowej za realizację projektu),

- zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 108 084,72 zł w związku z rozliczeniem zadań remontowych realizowanych w ramach porozumień z gminami: remont drogi 1921E w m. Wola Blakowa – zmniejszenie o 7 946,30 zł, remont drogi 3910E w m. Piskorzeniec – zmniejszenie o 25 322,89 zł, remont drogi 3935E w m. Dziepółć – zmniejszenie o 74 815,53 zł.

- przesunięcie kwoty 2 500 zł na wykonanie przebudowy hali głównej w budynku PUP w Radomsku,

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.500 zł w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań w ramach zwalczania COVID-19,

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 88 958 zł w związku z otrzymaniem środków subwencji oświatowej na wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela (58 958 zł), wyposażenie w sprzęt szkół do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego (15 000 zł), doposażenie nowych pomieszczeń szkolnych (15 000 zł).

Budżet na 2020 r. ogółem po zmianie wynosi:

- dochody 127 991.346,27 zł
- wydatki 133 887.289,60 zł
- deficyt 5 895.943,33 zł
- wolne środki za rok 2019 5 404 569,33 zł
- nadwyżka budżetowa za 2019 2 141 374 zł
- spłaty kredytów i pożyczek 1 650 000 zł.

Więcej o:
rada powiatu radomszczańskiego budżet powiatu radomszczańskiego powiat radomszczański
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE