Problem jest, ale urzędnicy nie mają kompetencji i skarga jest bezzasadna

Problem jest, ale urzędnicy nie mają kompetencji i skarga jest bezzasadna

Radni – tym razem podczas sesji Rady Miejskiej rozpatrywali skargę na działalność prezydenta Radomska. I podobnie, jak podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznali ją za bezzasadną. Skarga dotyczyła braku podejmowania przez władze miasta działań zmierzających do wyeliminowania kurzu i brudu, z jakim borykają się mieszkańcy m.in. ul. Młodzowskiej i Kraszewskiego w Radomsku, a który spowodowany jest funkcjonowaniem w tej części miasta terminala przeładunkowego.

Miejscy urzędnicy po raz kolejny podkreślali, że robią wszystko co w ich mocy, aby problem rozwiązać. Ale nie posiadają odpowiednich kompetencji. Te mają inne instytucje, chociażby starostwo, czy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Takie tłumaczenia nie satysfakcjonują opozycyjnych radnych. Ci twierdzą, że działania miejskich urzędników są niewystarczające.

- Utrzymanie porządku w mieście należy do władz miasta. Nie jest prawdą, że prezydent nie ma uprawnień. Mnie nie zależy na tym, by skargę uznać za zasadną, tylko na tym, żeby rozwiązać ten problem – mówi radny Radosław Rączkowski.

- Jest przecież Wydział Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta. I to on powinien nadzorować ten temat. A tymczasem wydział ten reaguje tylko wtedy, gdy dotrą do niego skargi mieszkańców. Służby prezydenta chcą wykazać, że prezydent zrobił wszystko w tym temacie. A tak absolutnie nie jest. Ten problem sam się nie rozwiąże – podkreśla radny Rafał Dębski.

Problem zanieczyszczenia ulic: Młodzowskiej, Dolnej, Kraszewskiego i Poprzecznej trwa od ośmiu lat.

- Proszę nam wierzyć. Mieszkanie przy tych ulicach to koszmar. Tu się nie da żyć. Pył, kurz i brud mamy wszędzie, na podwórkach oraz w domach. Osadza się on wszędzie, również na terenach zielonych, w naszych ogrodach oraz pobliskich ogrodach działkowych – mówią mieszkańcy powyższych ulic, którzy uczestniczyli w obradach sesji.

Mieszkańcy podkreślają, że ogromnym problemem jest również hałas, powodowany przez samochody ciężarowe, które korzystają z terminala.

- To nawet nie jest hałas, tylko potężny huk. Słyszymy go głównie wieczorem oraz w nocy – zauważają mieszkańcy.

Firma, która jest właścicielem terminala zapewnia, że gdy tylko otrzyma ze starostwa pozwolenia budowlane (ma to nastąpić w pierwszych dniach czerwca), przystąpi do przebudowy obiektu. Wówczas problem zanieczyszczenia ulic ma zniknąć. Jeśli do inwestycji nie dojdzie, mieszkańcy zapowiadają, że zablokują terminal.

- Te działania firma podjęła dopiero po licznych protestach mieszkańców i nagłośnieniu sprawy. Ta firma kpi sobie z miasta i jego mieszkańców. Przez tyle lat nie zrobiła nic, by problem wyeliminować. Jeśli dojdzie do blokady firmy przez mieszkańców, to chętnie się do tej blokady przyłączę – stwierdził radny Jacek Gębicz.

Czytaj też: Pył i brud w rejonie ul. Młodzowskiej w Radomsku. Skarga na prezydenta bezzasadna

Opozycyjni radni zarzucają Urzędowi Miasta, że nie podejmuje odpowiednich działań, które doprowadziłyby do wyeliminowania problemu. Urzędnicy zapewniają, że nic więcej już nie mogą zrobić. Z kolei naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku, Jacek Paul tłumaczy, że problem jest o wiele bardziej złożony.

- Błędem było wydanie przed laty zgody na działanie takiej firmy w tym miejscu. Jedynym rozwiązaniem jest zmiana lokalizacji firmy. Ona powinna działać na terenie strefy ekonomicznej. Nawet jeśli zostanie wyeliminowany problem kurzu, to hałasu na który się skarżą mieszkańcy nie da się wyeliminować – tłumaczył Jacek Paul.

Jeśli problem nie zostanie wyeliminowany, radni rozważają złożenie na firmę skargi do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Skargę na działalność prezydenta (12 głosami „za”, 7 „przeciw) radni uznali za bezzasadną.

Uzasadnienie uznania skargi za bezzasadną:

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku przekazał de Prezydenta Miasta Radomska skargę mieszkańca na działalność Prezydenta Miasta Radomska z dnia 20 kwietnia 2022 roku celem udzielenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Skarga dotyczyła wieloletnich zaniechań Prezydenta Miasta Radomska w zakresie dbania o czystość ul. Dolnej. Poprzecznej, Kraszewskiego, Świętej Rozalii, Sucharskiego oraz miejskich terenów zielonych.

Stosownie do przekazanej skargi Prezydent Miasta Radomska udzielił wyjaśnień. Z  przedstawionych przez Prezydenta Miasta Radomska informacji wynika, że był on wielokrotnie uczestnikiem w spotkaniach z mieszkańcami ulic zlokalizowanych w pobliżu siedziby spółki Loconi, jak też z przedstawicielami kierownictwa w/w firmy, których celem było wyeliminowanie utrudnień i uciążliwości związanych z działalnością tego przedsiębiorcy. Z uwagi na niewystarczający w ocenie Prezydenta Miasta Radomska - zakres podjętych przez firmę Loconi czynności zmierzających do wyeliminowania istniejących zagrożeń oraz w trosce o dobro mieszkańców, w dniu 26 czerwca 2018 r. wystąpił w formie pisemnej do Starosty Powiatu Radomszczańskiego  z wnioskiem o podjęcie stosownych działań zgodnie z kompetencjami wynikającymi z treści art. 362 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Ponadto wnioskował do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w o Łodzi przeprowadzenie kontroli działalności przez firm firmę w zakresie uciążliwości hałasowych w związku z prowadzeniem działalności przez firmę Loconi. W późniejszym czasie na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska udostępnił temu podmiotowi informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli firmy wskazanej firmy. W marcu br. odbyło się kolejne spotkanie w Urzędzie Miasta Radomska z mieszkańcami ulic zlokalizowanych w pobliżu firmy Loconi w sprawie utrudnień i uciążliwości powiązanych z działalnością prowadzoną przez spółkę Loconi. Wystosowano w tej sprawie pismo do spółki Loconi z wnioskiem o przedstawienie podjętych działań proponowanych rozwiązań problemu.

Reasumując, skarga o treści, w której zarzuca się Prezydentowi Miasta Radomska wieloletnie zaniechania w zakresie usunięcia źródła problemu zanieczyszczeń terenów zlokalizowanych w rejonie siedziby firmy Loconi nie znajdują potwierdzenia. Nadmienić należy, że Prezydent Miasta Radomska nie posiada uprawnień do wydawania decyzji lub nakładania obowiązków na podmiot zanieczyszczający środowisko. Kompetencje w tym zakresie, ustawodawca przyznał staroście jako organowi ochrony środowiska oraz Policji w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach. Stąd też, podjęte przez Prezydenta Miasta Radomska działania - z jednej strony służące zainicjowaniu postępowania administracyjnego oraz czynny udział w tym postępowaniu, z drugiej zaś prowadzenie rozmów z władzami spółki Loconi czy też spotkania z mieszkańcami miasta, świadczą o zaangażowaniu Prezydenta Miasta Radomska w proces mający na celu wyeliminowanie zagrożeń opisanych skardze. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomsku na posiedzeniu w dniu 23 maja 2022 r. dokonała analizy w/w skargi. W wyniku rozpoznania skargi Komisja uznała ją za bezzasadną.

Więcej o:
radomsko sesja rady miejskiej zanieczyszczenie ulic terminal przeładunkowy skarga na prezydenta
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE