Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Fot. Klaudia Gajda, Sebastian Nems

Wnioski będą przyjmowane od 6 do 9 listopada. Kwota, która pozostała do dyspozycji w tym naborze to ok. 11 tys. zł.

Środki z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:
-kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
-egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
-badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
-ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Środki z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wydatkowane zgodnie z przyjętymi priorytetami na:
-wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
-wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
-wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
-wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
-wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą m in. następujące kryteria:
-zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
-zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
-koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
-plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
-możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art.109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 735 z późn.zm).

Uwaga! Dofinansowane formy kształcenia ustawicznego powinny się zakończyć do dnia 30.11.2023 r.

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP Radomsko PUP Radomsko nabory nabory wniosków PUP KFS PUP
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE