Powiatowi radni obradowali zdalnie

Powiatowi radni obradowali zdalnie Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

XXIV sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego, zwołana 28 października 2020 roku, ze względu na stan epidemii odbywała się w trybie zdalnym. Rozpoczęła się minutą ciszy - w ten sposób radni uczcili pamięć zmarłego w tym tygodniu Jerzego Sewerynka, długoletniego wójta gminy Gomunice.

Radni przyjęli informację Zarządu Powiatu Radomszczańskiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu za rok szkolny 2019/2020. To bardzo szeroki i szczegółowy materiał, zawierający m.in. informacje przybliżające działalność poszczególnych szkół i placówek oraz typy szkół wchodzących w skład zespołów, dane dotyczące liczby oddziałów; uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także wyniki naboru do pierwszych klas (utworzono wtedy 31 oddziałów dla 976. absolwentów gimnazjów oraz 31 klas dla 994. absolwentów szkół podstawowych) i raporty finansowe szkół oraz informację dotyczącą najważniejszych prac remontowych przeprowadzonych w minionym roku szkolnym.

Uchwalone zostały także bieżące zmiany w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2020, obejmujące m. in. zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500.000 zł oraz przesunięcie środków w kwocie 1.724.744 zł z dotacji dla szkół niepublicznych na pokrycie kosztów funkcjonowania podległych placówek oświatowych. Plan dochodów został zwiększony m. in. o kwotę 342.579 zł w związku z dokonaniem przeszacowania planowanych dochodów (m. in. z powodu większego niż wstępnie planowano wykonania dochodów z odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu, zwrotów nienależnie pobranych dotacji ze szkół niepublicznych, ponadto zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność powiatu w Dobryszycach i Radomsku, w związku z niskimi stopami procentowymi o kwotę 200.000 zł zmniejszyły się wydatki na obsługę długu).

Kształt budżetu po zmianach:

• dochody - 126.153.460 zł,
• wydatki - 132.049.403 zł
• deficyt - 5.895.943 zł (pokrycie deficytu z wolnych środków na rachunku oraz z nadwyżki budżetowej)
• wolne środki za rok 2019 - 5.404.569 zł
• nadwyżka budżetowa za 2019 r. - 2.141.374 zł
• spłaty kredytów i pożyczek - 1.650.000 zł.

Radni przyjęli informację na temat analizy oświadczeń majątkowych, a także sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Radomszczańskiego i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz sprawozdania z działalności Rady Powiatu w okresie od 16 września do 19 października 2020 roku.

Radna Irena Bareła wystąpiła z apelem do wszystkich osób, które pokonały chorobę wywołaną koronawirusem, aby w imię solidarności oddawały swe osocze krwi, ratujące życie innym ciężko chorym na COVID-19. Zainteresowani tym gestem dobroci powinni skontaktować się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Łodzi.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko sesja rada powiatu radomszczańskiego zarząd powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE