Powiat radomszczański w statystykach

Powiat radomszczański w statystykach Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Według statystyk prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (wg. stanu na koniec 2019 r.) liczba ludności powiatu radomszczańskiego wyniosła 112 644 osób, z czego 57470, czyli 51,02 proc. stanowiły kobiety, a 55174 (48,98 proc. ) - mężczyźni.

Liczba ludności powiatu radomszczańskiego stanowi 4,59 proc. ludności województwa i 0,29 proc. ludności kraju.

Struktura ludności powiatu przedstawiała się następująco:

  • osoby w wieku przedprodukcyjnym - 18872 (16,75 proc. )
  • osoby w wieku produkcyjnym – 67691 (60,09 proc.)
  • osoby w wieku poprodukcyjnym 26081 (23,15 proc.)

W latach 2016-2019 liczba ludności spadła o 1692 osoby (00,99 proc.)

Pomoc i wsparcie z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 885 mieszkańców powiatu (0,79 proc. wszystkich mieszkańców powiatu). W minionym roku w stosunku do 2019 r., łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 28 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 1 osobę.

Główne grupy klientów powiatowych instytucji pomocy społecznej to dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodziców biologicznych, rodziny zastępcze, usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, osoby niepełnosprawne i ich rodziny, osoby przewlekle chore, osoby dotknięte przemocą domową oraz osoby przebywające w powiatowych Domach Pomocy Społecznej.

W 2020 r. w 148 rodzinach zastępczych umieszczonych było 259 dzieci. Na terenie powiatu 99 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej zdecydowało o opuszczeniu rodziny i zostało objętych indywidualnym programem usamodzielnienia. W powiecie funkcjonowało 5 koordynatorów pieczy zastępczej oraz 6 rodzin pomocowych.

Liczba rodzin zastępczych na terenie powiatu oraz liczba umieszczanych w nich dzieci w badanym okresie pozostaje na zbliżonym poziomie jak w roku poprzednim (nieznacznie zmniejszyła się liczba rodzin zastępczych wraz z liczbą dzieci). Jednak z roku na rok wzrastają wydatki powiatu na utrzymanie małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej. Wychowują się one głównie w rodzinach spokrewnionych, a następnie - w zawodowych i niezawodowych.

Aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 10 rodzin zastępczych zawodowych, w tym dwa pogotowia rodzinne i jedna rodzina specjalistyczna oraz jeden Rodzinny Dom Dziecka (na terenie Radomska). Wszystkie rodziny zastępcze są objęte pomocą pieniężną na utrzymanie dzieci, rodziny zastępcze zawodowe otrzymują również wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji. Otrzymały również pomoc finansową na częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych. W 2020 r. wydatki powiatu na utrzymanie pieczy zastępczej znacznie wzrosły m. in. z uwagi na realizację dodatkowego świadczenia, dodatku wychowawczego w ramach programu 500+, świadczenia ,,Dobry Start” oraz waloryzacji świadczeń. Rocznie pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pozostaje duża grupa usamodzielniających się wychowanków, ale w badanym okresie ich liczba uległa zmniejszeniu - ze 108 osób w 2019 r. do 99 osób w 2020 r. W tej grupie większość stanowi młodzież opuszczająca rodzinną pieczę zastępczą. Wszyscy korzystają z pomocy pieniężnej, a część z nich, również z pomocy rzeczowej.

Od 2012 r. powiat realizuje pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd”, którego celem jest również wsparcie finansowe (ze środków PFRON) mieszkańców powiatu dotkniętych niepełnosprawnością.

(Dane na podst. dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej”, który w czerwcu zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Radomszczańskiego).

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański statystyki demografia gus urząd statystyczny
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE