Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Radomszczańskiego

Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Radomszczańskiego Fot. Powiat radomszczański

Projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej był głównym tematem posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała w czwartek 18 sierpnia.

Zmiany są wynikiem nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela (przyjętej w maju tego roku), nakazującej tworzenie w szkołach od 1 września 2022 r. stanowisk pedagoga specjalnego. Konieczność ustalenia standardów zatrudnienia dla tego nauczyciela specjalisty i określenie tzw. pensum spoczywa na organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku powiatu – Rada Powiatu).

Komisja pozytywnie zaoponowała projekt uchwały, w której tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów specjalnych wynosi 22 godziny (max. wymiar zgodny z przepisami Karty Nauczyciela). Zaproponowany wymiar pensum uzyskał pozytywną opinię Międzyszkolnej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” Powiatu Radomszczańskiego oraz Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum-Oświata” w Bełchatowie.

Radomszczański oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z propozycją określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga specjalnego w wymiarze 20 godzin.

Propozycja określenia pensum w wymiarze 20 godzin nie znalazła jednak aprobaty radnych głównie z uwagi na fakt, iż pensum pozostałych specjalistów zatrudnionych w szkołach (pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego) również wynosi 22 godziny. Ponadto od nowego roku szkolnego wrasta liczba uczniów klas pierwszych. Zadaniem pedagogów specjalnych jest rozpoznanie potrzeb w zakresie objęcia uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną i zapewnienia właściwej opieki i wsparcia. Im wyższe jest pensum nauczyciela specjalisty, tym większa jest dostępność zajęć specjalistycznych dla uczniów. Istotny był również aspekt finansowy: ustalenie pensum na poziomie 20 godzin w przypadku konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby godzin wsparcia psychologiczno-pedagogicznego naraziłoby organ prowadzący na zwiększone wydatki finansowe, np. poprzez przyznanie godzin ponadwymiarowych.

Więcej o:
komisja edukacji rada powiatu powiat radomszczański
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE