Poseł pyta o obwodnicę, ministerstwo odpowiada

Pod koniec lipca Poseł Artur Ostrowski wystosował do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, interpelację w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Radomska.

Pod koniec lipca Poseł Artur Ostrowski wystosował do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, interpelację w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Radomska.
Budowa zachodniej obwodnicy Radomska
O dość długiej interpelacji, informowaliśmy w artykule: Poseł Artur Ostrowski interpeluje w sprawie obwodnicy Radomska. Poseł Artur Ostrowski pytał w niej Ministra Sławomira Nowaka m.in. o kwestię współfinansowania budowy zachodniej obwodnicy Radomska.

W biuletynie sejmowym ukazała się odpowiedź na interpelację, której udzielił Zbigniew Rynasiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Poniżej prezentujemy jej treść.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 lipca 2013 r., znak: SPS-023-19913/13, przy którym przekazano interpelację pana posła Artura Ostrowskiego w sprawie obwodnicy Radomska, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Realizacja inwestycji drogowych w Polsce odbywa się na podstawie przyjętego przez Radę  Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. „Programu budowy  dróg krajowych na lata 2011–2015”, który w związku z sytuacją ekonomiczną kraju musiał zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa. Zadanie polegające na budowie obwodnicy Radomska w ciągu DK 91 i DK 42 nie zostało ujęte w przedmiotowym programie. Wyżej wymienione zadanie znajduje się aktualnie na bardzo wczesnym etapie prac przygotowawczych, tj. GDDKiA złożyła w dniu 7 lutego 2012 r. do RDOŚ w Łodzi wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany termin wydania decyzji przez RDOŚ był już kilkakrotnie przedłużany.

W chwili obecnej na wniosek RDOŚ trwa uzupełniane dokumentacji przez GDDKiA. Odnosząc się do wspomnianej w piśmie rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 91 (ul. Krakowska) z ulicami: Targową i Stara Droga w Radomsku, należy wskazać, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach ściśle określonych środków finansowych (zapisanych w ustawie budżetowej na dany rok) podejmuje działania zmierzające do wybudowania i utrzymania sieci dróg krajowych o najwyższym standardzie w możliwie najkrótszych terminach, jednakże ze względu na ograniczenia finansowe nie wszystkie inwestycje mogą być realizowane w bieżącej perspektywie finansowej.

Należy również podkreślić, że porozumienie zawarte w dniu 30 czerwca 2006 r. pomiędzy miastem Radomsko a GDDKiA oddz. Łódź określał o czas realizacji przedmiotowego zadania na lata 2007–2008. W opinii GDDKiA strona samorządowa, odpowiedzialna na mocy zapisów porozumienia za przeprowadzenie procesu prac przygotowawczych, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, nie dotrzymała warunków umowy poprzez znaczne przekroczenie wskazanych powyżej terminów, pierwotnie określanych na 10 miesięcy, ostatecznie uzyskując pozwolenia na budowę dopiero w 2010 r. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że pomimo wystąpienia istotnych opóźnień już na samym początku procesu przygotowawczego, co powodowało w praktyce brak realnej możliwości realizacji inwestycji we wcześniej ustalonym terminie, miasto Radomsko nie zwróciło się do GDDKiA z propozycją zmiany zapisów umowy, których konsekwencją byłaby zmiana harmonogramu realizacji projektu. Należy wskazać, że GDDKiA,  zaciągając zobowiązania w 2006 r. poprzez zawarcie umowy z samorządem Radomska, zabezpieczyła środki finansowe niezbędne do realizacji zadania polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 91 (ul. Krakowska) z ulicami: Targową i Stara Droga w Radomsku na okres lat 2007 i 2008, w których zgodnie z porozumieniem projekt miał być zrealizowany. Z przyczyn wskazanych powyżej do faktycznej realizacji nie
doszło.

Zakres wszystkich podejmowanych działań związany jest ściśle z sytuacją ekonomiczną kraju. Z uwagi na aktualne możliwości finansowe państwa GDDKiA zobowiązana jest racjonalnie wykorzystywać dostępne środki finansowe. W związku z powyższym w chwili obecnej brak jest możliwości realizacji przedmiotowego zadania, ze względu na brak zabezpieczonych środków finansowych na ten cel. Jednocześnie należy podkreślić, że w piśmie z dnia 7 stycznia br., znak: GDDKiA-DZ-WZD1es-4200/3/2013, skierowanym do władz samorządowych miasta przedstawione zostały w bardzo szczegółowy sposób działania podejmowane przez zarządcę dróg krajowych na terenie Radomska, których celem były poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz jego płynności.

Resort transportu w dalszym ciągu ma na względzie realizację inwestycji budowy obwodnic miejscowości na terenie całego kraju i nie pomija ich w swoich pracach. Czego dowodem jest przekazany do konsultacji społecznych oraz międzyresortowych projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program budowy dróg krajowych na lata 2011–2015”, zawierający załącznik nr 6, w którym została wskazana lista niektórych inwestycji polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014–2020. Zadania te stanowią jedynie wycinek tych planowanych do realizacji od 2014 r.

Jednakże dokładne plany inwestycyjne na lata 2014–2020 zostaną przedstawione, gdy znane będą poziomy dofinansowania, jakie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako beneficjent programów unijnych w zakresie dróg krajowych, otrzyma w kolejnej perspektywie finansowej.

Więcej o:
remont przebudowa inwestycja obwodnica budowa obwodnicy remont ulicy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE