Podsumowali 2017 rok

Podsumowali 2017 rok Fot. Urząd Miasta

Podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podsumowano działania prowadzone w 2017 roku oraz przedstawiono najważniejsze statystyki związane m.in. z wykrywalnością przestępstw i zagrożeniem pożarowym na terenie miasta Radomsko.

W 2017 roku nastąpiło kilka zdarzeń o charakterze kryzysowym, które w przeważającej części spowodowane były czynnikami atmosferycznymi. W kwietniu na skutek intensywnych opadów śniegu uległy awarii linie energetyczne zasilające miasto, wówczas przerwa w dostawie energii trwała kilka godzin. W czerwcu w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych doszło do podstopień kilkunastu posesji, natomiast w październiku wiatr uszkodził część infrastruktury i zieleni miejskiej.

W minionym roku przeprowadzono również ćwiczenia zarządzania kryzysowego w przypadku zagrożenia bombowego pn. „Zapalnik 2017”, które odbyły się w budynku Urzędu Miasta oraz terenach do niego przyległych. Dodatkowo, na początku maja przeprowadzono  ćwiczenie z zakresu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt, w której udział wzięli przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży pożarnych, Policji oraz Starostwa Powiatowego.

W posiedzeniu zespołu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Z przedstawionych przez policję statystyk wynika, iż utrzymuje się tendencja spadkowa popełnianych przestępstw oraz rośnie ich wykrywalność, która w powiecie radomszczańskim przekracza średnią wojewódzką oraz krajową. Funkcjonariuszy cieszył też fakt malejącej liczby wypadków komunikacyjnych. Zwrócili natomiast uwagę na zwiększającą się liczbę kolizji i drobnych stłuczek, co powiązano z ciągle rosnącą liczbą samochodów poruszających się po drogach powiatu. Przy zachowaniu obecnego trendu w najbliższej przyszłości liczba samochodów zrówna się z liczbą mieszkańców powiatu radomszczańskiego.

Dane podsumowujące rok 2017 przedstawili również strażacy. W 2017 r. na terenie Radomska doszło ogółem do 587 zdarzeń, z czego 107 stanowiły pożary. Biorąc pod uwagę lata poprzednie, liczba pożarów na terenie miasta nie wzrasta, natomiast zwiększająca się liczba miejscowych zagrożeń spowodowana jest anomaliami pogodowymi oraz usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych.

Info: Urząd Miasta w Radomsku

Więcej o:
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego podsumowanie zagrożenia zarządzanie kryzysowe
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE