Pamiętaj odśnieżyć!

Wzmagające się opady śniegu powodują konieczność odśnieżania chodników, dachów, gzymsów lub innych miejsc narażonych na nadmierne gromadzenie białego puchu.

źródło: komenda powiatowa straży pożarnejWzmagające się opady śniegu powodują konieczność odśnieżania chodników, dachów, gzymsów lub innych miejsc narażonych na nadmierne gromadzenie białego puchu. Straż Miejska w Radomsku wraz z Komendą Powiatowa Straży Pożarnej w Radomsku przypominają o obowiązkach, jakie   ciążą na właścicielach nieruchomości.Takowe obowiązki wynikają między innymi   z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele,   użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Przy czym za taki chodnik uznaję się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Natomiast jeśli miedzy chodnikiem a budynkiem znajduje się pas zieleni, wtedy obowiązek sprzątania spoczywa na zarządcy drogi.

 

Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Usunięty śnieg oraz lód mogą być składowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników piaskiem, bez stosowania środków chemicznych. Zalegający śnieg na chodnikach powoduje ich śliskość, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia osób z nich korzystających.

Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu. Na osoby niewywiązujące się z nałożonych obowiązków odpowiednie służby mogą nałożyć mandat karny, lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu.

W wyjątkowych sytuacjach nawisy śnieżne lub sople może usuwać w wyjątkowych sytuacjach straż pożarna - ale tylko wtedy, gdzie zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi,  a właściciel bądź użytkownik faktycznie nie ma możliwości usunięcia nawisów śnieżnych we własnym zakresie. Dotyczy to w szczególności obiektów bądź ich części, których wyłączenie z eksploatacji jest niemożliwe (np. szpitale, szkoły, przedszkola, dworce kolejowe, autobusowe itp).

Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.

Przypominamy także właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Pomoc możemy także otrzymać w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu +48 (44) 6854526

Więcej o:
odśnieżanie dachów i chodników zima śnieg straż pożarna
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE