Oddział przygotowania wojskowego oraz szkoła branżowa II stopnia wkrótce w ZSDiOŚ w Radomsku

Oddział przygotowania wojskowego oraz szkoła branżowa II stopnia wkrótce w ZSDiOŚ w Radomsku Fot. Klaudia Gajda

Od 1 września 2024 r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku zacznie funkcjonować szkoła branżowa II stopnia. Po uzyskaniu zgody MON, utworzony też zostanie oddział przygotowania wojskowego.

Oddział przygotowania wojskowego:

Oddział przygotowania wojskowego zostanie utworzony w techniku ZSDiOŚ. Kształcić będzie w zawodzie: technik logistyk.

- Nauka w tym oddziale, w związku z realizacją programu przygotowania wojskowego pozwoli ponadto wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji obronnej, umiejętności poruszania się w terenie, współdziałania w grupie i przygotowania jej do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych podejmowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej. Ponadto, uczniowie przyswajać będą wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, nauczą się podstawowych zasad bojowego zachowania na polu walki. U uczniów kształtowana będzie postawa solidaryzowania się z ludźmi w sytuacjach zagrożenia, poszanowania życia ludzkiego i wychowania patriotycznego – czytamy w uzasadnieniu utworzenia oddziału.

Szkolny plan nauczania będzie zawierał obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą: zajęcia w zakresie podstawowym, zajęcia w zakresie rozszerzonym (proponowane przedmioty: matematyka i język angielski) oraz treści kształcenia programu szkolenia przygotowania wojskowego, które będą realizowane w ramach przedmiotu uzupełniającego, odrębnego i niezależnego od innych przedmiotów. Kształcenie ogólne i zawodowe realizowane będzie zgodnie z podstawą programową, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego nie naruszy uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia technikum.

W ramach programu przygotowania wojskowego prowadzone będą dodatkowe zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia o treści dotyczące, m.in.: ceremoniału wojskowego, rangi i znaczenia ślubowania.

Uczniom zostanie zapewnione obowiązkowe umundurowanie, przejdą kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczyć będą w zajęciach poligonowych na strzelnicy oraz zajęciach praktycznych i z zakresu taktyki i logistyki. Położony zostanie nacisk na organizację wyjazdów do jednostek wojskowych, na ćwiczenia terenowe, biegi przełajowe. Przykładać będzie się wagę do pogłębiania komunikatywnych sprawności językowych, kształtowania postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących, odporności psychicznej na stres, podporządkowania się poleceniom i rozkazom przełożonych.

Szkolenie zakończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Zajęcia teoretyczne będą realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć teoretycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji zachowań, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania. Zajęcia praktyczne będą natomiast realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć praktycznych określoną w programie, w tym metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności.

Szkoła branżowa II stopnia:

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 w Radomsku – bo taka będzie jej nazwa, będzie dwuletnią publiczną szkołą ponadpodstawową dla absolwentów branżowych szkół I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie pięciu lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, w którym zamierzają rozpocząć edukację w szkole.

Uczniowie, którzy podejmą tam naukę muszą posiadać pierwszą kwalifikację wspólną z zawodem nauczania w szkole.

Szkoła będzie prowadzić kształcenie w następujących zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branż uwzględniających specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystane podczas wykonywania zadań zawodowych:

1) branża drzewno-meblarska (DRM): technik technologii drewna
2) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK): technik usług fryzjerskich
3) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT): technik żywienia i usług gastronomicznych

Ukończenie szkoły umożliwi:

- nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji w danym zawodzie i uzyskanie wykształcenia średniego branżowego
- uzyskanie dyplomu technika, po zdaniu egzaminu zawodowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- uzyskanie świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Szkoła zapewni bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania branżowej szkoły II stopnia w ramach kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego.

Szkoła będzie prowadzić kształcenie w formie stacjonarnej, które będzie się odbywać przez 3 lub 4 dni w tygodniu, w zależności od liczby godzin w ramowym planie nauczania.

Organem prowadzącym szkołę będzie Powiat Radomszczański.

Na środowej (28 lutego 2024 r.) sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego radni przyjmą uchwałę o utworzeniu szkoły branżowej II stopnia oraz wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego. Wniosek ten zostanie skierowany do Ministra Obrony Narodowej.

Więcej o:
radomsko zsdioś radomsko drzewniak radomsko szkoła branżowa oddział przygotowania wojskowego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE