O wynagrodzeniach nauczycieli oraz organizacjach na zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Powiatu Radomszczańskiego

O wynagrodzeniach nauczycieli oraz organizacjach na zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Powiatu Radomszczańskiego Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

We wtorek 26 maja w trybie zdalnym pracowała Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Radomszczańskiego.

Radni przyjęli sprawozdanie starosty dotyczące wysokości (za 2019 r.) średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.

W ubiegłym roku ze względu na strajk w grupie nauczycieli dyplomowanych zakładane przepisami średnie wysokości wynagrodzeń nie zostały osiągnięte, co łączyło się z koniecznością wypłacenia brakujących kwot. W skali wszystkich szkół prowadzonych przez powiat było to ponad 215 tys. zł.

Analizowano także sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019. W ramach wspierania różnych form działalności prospołecznej powiat przekazał organizacjom pozarządowym 52 tys. zł ze środków własnych m.in. na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizację aktywnych formy spędzania wolnego czasu na terenie powiatu, realizację zadań w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji, wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Powiatem Radomszczańskim, wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych na terenie naszego powiatu. Realizowane są również zadania w zakresie współpracy z kombatantami.

190 tys. złotych dotacji przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego wykorzystane zostało na udzielanie mieszkańcom naszego powiatu bezpłatnej pomocy prawnej (udzielono 1188 porad) oraz edukację prawną (spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, wydanie i rozpowszechnienie broszury informacyjnej dot. zagadnień prawnych).

W minionym roku na ternie powiatu wzrosła liczba organizacji pozarządowych, obecnie liczba stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym wynosi 255 (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS – 120, fundacje - 36, kluby sportowe - 67, stowarzyszenia zwykłe – 35).

Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 w działach: oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport wraz z korektą. Przyjęli też sprawozdania z działalności komisji za okres od 22. 11. 2018 r. do 31. 12. 2019 roku oraz plan pracy komisji na II półrocze 2020 roku.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko rada powiatu radomszczańskiego komisja edukacji wynagrodzenia nauczycieli organizacje pozarządowe
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE