NIK wytyka nieprawidłowości w gospodarce mieszkaniowej Radomska

Kontrola przeprowadzona od marca do czerwca 2012 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała nieprawidłowości w gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi gminy.

Kontrola przeprowadzona od marca do czerwca 2012 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała nieprawidłowości w gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi gminy. Poskutkowało to negatywną opinią NIK w tym zakresie.


Jak poinformował Urząd Miasta, wśrod działań negatywnie ocenionych przez kontrolerów, znalazły się m.in.:
- nieprawidłowe przekazanie w drodze dzierżawy TBS-owi w 2005 roku praktycznie całego zasobu lokalowego Gminy Miasta Radomska, bez szczegółowego wykazu i liczby lokali. To wzbudziło obawy co do rzetelności identyfikacji zasobu i braku wiedzy o wielkości i stanie majątku gminnego przekazanego TBS,
- uchwalenie przez Radę Miejską w 2006 roku niezgodnego z prawem Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym, choć uchwała ta nie została zakwestionowana przez Wojewodę Łódzkiego,
- brak audytu w TBS oraz brak aktywności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w zakresie kontroli przedmiotowej tematyki, nawet pomimo ujęcia tegoż zagadnienia w planie pracy na 2011 rok,
- nie do końca prawidłowe funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, zwłaszcza polegające na nieregularnym odbywaniu posiedzeń w celu opiniowania oczekujących wniosków o najem lokali,
- brak funkcjonowania w obiegu prawnym aktu prawa miejscowego regulującego zasady gospodarowania lokalami użytkowymi.


Po przeprowadzeniu szczegółowej kontroli Najwyższa Izba Kontroli zaleciła podjęcie działań zmierzających do poprawy polityki mieszkaniowej Radomska. Wśród zaleceń znalazły się: przeprowadzenie rzetelnej inwentaryzacji zasobów przekazanych Towarzystwu Budownictwa Społecznego, opracowanie projektu wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta Radomska, stosowanie przepisów prawa miejscowego podczas rozpatrywania wniosków o przedłużenie najmu lokali socjalnych oraz zamiany lokali mieszkalnych, urealnienie stawek czynszu za lokale mieszkalne do wysokości umożliwiającej prowadzenie racjonalnej gospodarki remontowej wydzierżawionego zasobu mieszkaniowego, nadzór nad TBS-em w zakresie gospodarowania przekazanym w dzierżawę zasobem mieszkaniowym oraz wdrożenie nadzoru nad działalnością Społecznej Komisji Mieszkaniowej.- Część tematów zawartych w zaleceniach została wprowadzona jeszcze w trakcie kontroli. Pozostałe zostaną uwzględnione w ramach pracy Urzędu, w możliwie najkrótszym czasie. M.in. na najbliższej sesji radni otrzymają projekty uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomsko na lata 2012-2017 oraz w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomsko. - informuje Urząd Miasta.

Więcej o:
tbs mieszkania kontrola nik
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE