Nabory w PUP

Nabory w PUP Fot. ilustracyjne/sxc.hu

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez Pracodawcę/Przedsiębiorcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą z upoważnienia którego działa Dyrektor PUP w Radomsku. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej.

Prace interwencyjne mogą być organizowane u pracodawców, którzy: nie posiadają zaległości wobec ZUS i US, nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej, prowadzą działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy.

Zainteresowani Pracodawcy składają wniosek o organizację prac interwencyjnych. Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody oraz składkę na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty, dokonywany będzie na podstawie wniosku o refundację złożonego w urzędzie pracy.

 W 2018 r. wysokość refundacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku wynosi 830 zł + ZUS od tej kwoty za osobę.

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia przysługuje przez okres:
a) 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
b) 24 miesiące – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego. W 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku wysokość refundacji wynosi 1050,00 zł za osobę.

Wnioski o zorganizowanie tych form pomocy przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi klientów) w terminie od 29 stycznia 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację w/w form wsparcia w 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko - Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 28  lub pod numerem telefonu: tel. 44 683 73 56 – 58 wew. 65.

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko staże radomsko praca radomsko staż
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE